افق روشن
www.ofros.com

بیانیه

فراخوان جهانی اول ماه مه - روز جهانی کارگر


انجمن صنفی - اتحادیه آزاد                                                                             پنجشنبه ١٠ فروردین ١٣٩١

روز: سه شنبه اول مه ۲۰۱۲
ساعت: از یک بامداد تا نیمه شب
مکان: سراسردنیا
عمل: اشغال جهان توسط ۹۹ درصدی ها

روز اول مه ۲۰۱۲، کار تعطیل است. کلاس درس تعطیل است. رفتن به خرید و مراجعه به بانک و هرگونه داد و ستد تعطیل است. ساکنان کره زمین خیابان ها را به تسخیر در می آورند.
جنبش "اشغال لس آنجلس" و "اشغال لانگ بیچ" (در آمریکا) از هم اکنون تمام مردم جهان را به تدارک برپایی یک اعتصاب جهانی فرامیخواند. هدف این است که کل تجارت جهانی متوقف شود به یک درصدی ها نشان دهیم که ما سربراه نیستیم، ساکت نخواهیم نشت و تا خواسته هایمان برآورده نشود از جایمان تکان نمی خوریم .
اعتصاب عمومی برای این خواستها فراخون داده شده است:
حقوق پناهندگی،
برای عدالت اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست و حقوق کارگران،
برای صلح همراه با عدالت،
برای حقوق مدنی و پایان دادن به دولت پلیسی،
برای مسکن، بهداشت عمومی، تحصیل عمومی و حقوق بشر،
برای حقوق زنان و برابری جنسیتی،
و هر قاره، هر کشور، هر دولت و هر شهر از حرکت باز خواهد ایستاد.
کارگران تحت حمله یک درصدی ها هستند. جنبش اشغال در کنار کارگران (چه متشکل و چه غیر متشکل) و مهاجران می ایستد. اتحادیه ها و حقوق اتحادیه ای چیزی است که طبقه کارگر را قوی کرده است. هر امیتازی ما مردم کارگر داریم نتیجه مبارزه کارگران متشکل و مهاجران برای حقوق شان است. حالا آنها (یک درصدی ها) در تلاش اند که حق قرارداد جمعی ما را از بین ببرند و طمع آنها اکنون بر صندوق بازنشستگی ما دست انداخته است. آیا به اندازه کافی ندارند؟
کافی است!
یک روز برای حقوق مهاجران، حقوق کارگران و حقوق انسانها.
بیرون انداختن مردم از خانه هایشان بدلیل نپرداختن وام مسکن را متوقف کنید!
ما خواهان شغل خوب و پرداخت خوب برای هر کس در این کره خاک هستیم. برای همه شهروندان کشور، چه آنها که کار می کنند و یا آنها که کار نمی کنند! قرار دادهای پیمانی از طرف به اصطلاح "خالقین مشاغل" برای بدست آوردن کار ارزان تحمل نخواهد شد. همه انسانها مستحق یک دستمزد در خور زندگی هستند.
تحصیل، مسکن و بهداشت عمومی حقوق انسانی هستند نه "مزایا"!
ما میتوانیم بشما بگوییم که اول مه روز جهانی کارگر است. ما میتوانیم بشما بگوییم که در برخی کشورها این روز یک تعطیل عمومی است و دستاورهای تاریخی جنبش کارگری گرامی داشته میشود. ما میتوانیم بشما بگوییم که در لس آنجلس اول مه سنتا بعنوان روز مبارزه برای حقوق مهاجرین گرامی داشته میشود.
اما فقط شما میتوانید به ما بگویید که شما در اول مه ۲۰۱۲ برای چه اعتصاب میکنید!
چونکه اعتصاب عمومی اول مه تماما مربوط به شماست. چونکه مربوط به قرضی است که بالا می آورید، اگر جرئت تحقق رویای تحصیلات دانشگاهی را به خود راه دهید. چونکه مربوط به بهداشت عمومی است که شما از عهده مخارج آن بر نمی آیید و عضو بیمار خانواده تان باید بی مداوا و معالجه سر کند چون بیمه نیست. مربوط است به اتومبیل شما که بعد از آنکه شغلت را از دست دادی از شما پس میگیرند. مربوط است به خانه شما که درش را می بندند وقتی بانک شما ورشکست شده است. مربوط به خانواده شماست که برای آینده بهتر به اینجا آمد اما در چم و خم سیستم ورشکسته مهاجرت گیر افتاد و فهمید که نمی تواند شغل قانونی و تحصیلات و امنیت داشته باشد چون ثبت شده نیست. مربوط به شما محصل همجنسگراست که مورد اذیت و آزار قرار میگرید و در مملکتی بزرگ میشوید که انسانیت و برابری را از شما دریغ میکنند چون شما به همجنس خود عشق جنسی دارید. مربوط به این واقعیت است که کار نیست حتی اگر شما تحصیلات دانشگاهی داشته باشید. مربوط به مادر تنهایی است که تقلا میکند با حداقل دستمزد، که مزد درخور زندگی نیست، بچه هایش را بزرگ کند. مربوط به زنی است که حتی فارغ التحصیل "هاروارد" است، با تمام توان در بهترین شرکت های وکالت مملکت جان میکند اما ارتقاء نمی گیرد چون یک مرد نیست. مربوط به بی خانمان سیاهپوستی است که در حلبی آباد زندگی میکند و بخاطر شاشیدن در پارک به زندان انداخته میشود چون توالت عمومی در خیابان برای چنین کسانی وجود ندارد. مربوط به تظاهر کننده ای است که کتک میخورد و به زندان انداخته میشود چون در اماکن عمومی پلاکاردی در دست گرفته که روی آن نوشته دیگر بس است. مربوط به مزرعه داری است که بخاطر افزایش مالیات دولتی بر زمین اش مجبور است خانه و کارش را ترک کند. مربوط است به پدری که پسرش را در جنگ بی معنی برای نفت و اراضی خارجی از دست میدهد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۲۱ فروردین ١٣٩١