افق روشن
www.ofros.com

یک صدا و با قدرت خروش خواهان آزادی فوری

بازداشت شدگان در مراسم امروز، روز جهانی کارگر شویم


انجمن کارگران برق و فلزکار                                                                            سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۱ مه ۲۰۱٨

امروز ۱۱ اردیبهشت، نیروهای سرکوبگر با حمله به صفوف کارگران شرکت کننده در مراسمات روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران، حسین آذرگشسب، محسن ثقفی، پیمان احمدی، مصطفی آقائی، افشین حیرتیان، تهمینه خسروی….. و در میدان کارگران ساختمانی «چمی ولی خان» سقز تعدادی از کارگران از جمله عثمان اسماعیلی را بازداشت کردند.
روز جهانی کارگر، روز فریاد اعتراض طبقه کارگر به ستم، نابرابری، فقر، گرانی و بیکاری و هر نوع قوانین ضد انسانی است و این روزمتغلق به ما است. برپائی مراسمات مستقل، راهپیمائی و تظاهرات های خیابانی در اعتراض به هر آنچه برخلاف میل و اراده خود بر کارگران تحمیل شده است، حق بی چون و چرا و خدشه ناپذیر کارگران است.
امروز که سرکوبگران و بر پا کنندگان زندان ها و شکنجه گاهها علیه کارگران و معترضان به وضع موجود و حامیان تحمیل دستمزد ۵ برابر زیر خط فقر در مقابل عزم و اراده شرکت کنندگان در مراسمات روز جهانی کارگر تاب تحمل نیاورند و به صفوف همکاران و همرزمان ما یورش برده و تعدادی را بازداشت نموده اند، متقابلا باید وسیعا از هر طریق ممکن فریاد اعتراض خود را بر سر سرکوبگران بر آوریم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان شویم.

زنده باد اول ماه «می» روز جهانی کارگر

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۱۱ اردیبهشت ١٣٩٧