افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات هزاران نفر درفرانسه به مناسبت اول ماه مه

... علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت وبرای افزایش دستمزد

اخباروگزارشات کارگری                                                                                        جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۹۳

تظاهرات هزاران نفر درفرانسه به مناسبت اول ماه مه

علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت وبرای افزایش دستمزد،بهبودشرایط کاری وتامین اجتماعی واقعی!

:به گزارش اول ماه مه سندیکای ث.ژ.ت، ٢١٠ هزارنفردرپی فراخوان 3سندیکای ث.ژ.ت،سولیدر،اف.اس.یووهمراهی اف.اودر ٢٩٦ تظاهرات درسراسرفرانسه شرکت کردندواعتراض وخشمشان را به سیاست های اقتصادی رئیس جمهوراولاند ونخست وزیر جدیدش مانوئل والس به نمایش گذاشتند.
تعدادشرکت کنندگان درتظاهرات خیابانی امروزدرمقایسه با سال پیش(١٦٠هزارشرکت کننده)رامی توان آغازخوبی برای اعتراضات پیش رودرماه های مه وژوئن دانست. تظاهرکنندگان خواستار افزایش دستمزد،مستمری بازنشستگان ،بهبودوضعیت کارگران بیکارشده،بهبود شرایط کاری وتامین اجتماعی واقعی شدند.
دهها فعال کارگری،اجتماعی وسیاسی ایرانی بدعوت کمیته موقت برگزاری اول ماه مه پاریس،درتظاهرات امروزشرکت کردند وباسردادن شعارها وپخش صدها نسخه اعلامیه بین تظاهرکنندگان، درباره وضعیت دردناک کارگران ایران،ممنوعیت برگزاری تجمع درایران منجمله به مناسبت روزکارگر،بازداشت فعالین کارگری درروزاول ماه مه وسرکوب زندانیان سیاسی،عقیدتی وفعالین کارگری واجتماعی، اعتراض وتنفرشان رانسبت به سیاست های ضدکارگری وسرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتند.

اخباروگزارشات کارگری