افق روشن
www.ofros.com

به پیشواز اول ماه مه، نگاهی به مسائل کارگری


تلویزیون برابری                                                                                                                    یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰٣ - ٢٨ آوریل ۲۰۲۴


میزگرد سوم: با علی خدری و حسین مقدم


***********

میزگرد دوم: با محمد حسین مهرزاد و جلال سعیدی


***********

میزگرد اول: با سحر صبا و علی مبارکی