افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت اول ماه مه ۲۰۱۴ (۱۱اردیبهشت ۱۳۹۳) روزجهانی کارگر

بیانیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

مشترک                                                                                                         سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

کارگران، زحمتکشان
مردم آزاده ایران!

یازدهم اردیبهشت، اول ماه مه، روز جهانی همبستگی طبقه کارگر در پیکار علیه سرمایه داری وبرای جهانی آزاد و برابر، جهانی عاری از استثمار، استبداد، ستم و تبعیض فرا می رسد. اول ماه مه روز اعلام دادخواست علیه سرمایه داری و طرح درخواست های طبقاتی اردوی کار و زحمت است. در روزاول ماه مه اردوی بی شمارکار پرچم رزم خود را برمی افرازد وبانگ بلند کارگران و زحمتکشان برای دست یابی به درخواست های طبقاتی خود و بنای جهانی شایسته شان وکرامت انسانی، در چهار گوشه جهان طنین می افکند. سیاست های نئولیبرالی که از دوره رفسنجانی شروع و در دوره خاتمی ادامه یافت در دوره هشت ساله احمدی نژاد تحت نام شب "هدفمندی یارانه ها"، که مورد تحسین نهادهای جهانی سرمایه داری نظیر "صندوق بین المللی پول" و" بانک جهانی" قرار گرفت، پی گرفته شد.درهمین دوره ماجراجوئی های هسته ای جمهوری اسلامی تحریم های فلج کننده ای را بر اقتصاد ایران حاکم کرد که هزینه خانمانسوز آن را اکثریت مردم و در درجه اول کارگران و زحمتکشان پرداخته و می پردازند. روحانی نیز اعلام کرده است که سیاست های نئولیبرالی اسلاف خود را البته با انسجام و پی گیری بیشتری ادامه خواهد داد. نباید فراموش کرد که رژیم جمهوری اسلامی ازهمان بدو به قدرت رسیدن خود تا به امروز معجونی بوده است از عقب مانده ترین ساختارها، سنت ها وقوانین به جای مانده از قرون وسطی، چپاول و تالانگری ثروت های عمومی توسط باندهای گوناگون حکومتی همراه با شدیدترین وبی رحمانه ترین اشکال استثمار سرمایه داری که توسط دستگاه های سرکوب جهنمی رژیم جمهوری اسلامی دربرابر هر نوع اعتراض و شورش محافظت می شود. از اینرو درمقابل حکومتی که مهم ترین مسئله اش سرکوب کارگران است دمی تعلل جایز نیست . تدارک انقلاب ازطرح خواسته های کارگری میگذرد. باید عاجل ترین درخواستها یمان را بر پرچم اول مه نوشته ومبارزه برای آن رابه ابزار تشکل وهمکاری درپیکار طبقاتی مان مبدل سازیم. آزادی فوری و بی قید وشرط فعالین کارگری رضا شهابی ( از هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد)، شاهرخ زمانی( عضو هیات موسسین بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان)، محمد جراحی ،بهنام ابراهیم زاده ، رسول بداقی معلم زندانی ، یوسف آبخرابات،محمد مولانایی، واحد سیده از اعضاء کمیته هماهنگی .... و همه فعالین کارگری و اجتماعی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء. متوقف شدن پیگرد اعضای سندیکاها ،کمیته هماهنگی و سایر تشکل های کارگری و صنفی وسیاسی، تشکل های زنان و سایر تشکل های اجتماعی،مصون ماندن آن ها از هرگونه فشارهای امنیتی، قضائی و اقتصادی. آزادی بی قیدوشرط تاسیس تشکل های کارگری خودسامان و حق اعتصاب به مثابه یکی از ارکان اصلی آزادی های بی قید وشرط سیاسی.انحلال خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و همه تشکل های وابسته به دولت درمحیط کار. مطالبات بی پاسخ مانده کارگران از جمله : پرداخت حقوق های معوقه، تعیین نرخ واقعی دستمزد بر پایه سبد هزینه گذران زندگی کارگران و تورم موجود با توافق رای و نظرنمایندگان تشکل های واقعی کارگری. پوشش کامل وهمگانی خدمات عمومی، بیمه بیکاری، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیماری، سوانح کار، بهداشت و درمان برای همه کارگران وزحمتکشان. همچنین تبدیل همه قراردادهای پیمانی، سفید امضاء و موقت به قراردادهای جمعی و استخدام کارگران با پوشش کامل بیمه های اجتماعی، غیرقانونی شدن و انحلال همه شرکت های پیمانی. پرداخت حقوق و دستمزد برابر زنان با مردان برای کار برابر. الغاء تبعیض و آپارتاید جنسیتی حقوقی و اجتماعی در همۀ سطوح ومنع قانونی و قابل تعقیب بودن تحمیل هرنوع سنت رسمی و عرفی مرد و پدرسالارانه بر زنان در محیط کار و زندگی، منع جداسازی جنسیتی درمحل کار ، تبعیض ویا اخراج به خاطر مواردی نظیررعایت پوشش، مرخصی زایمان و... الغاء هر نوع تبعیض جنسیتی، ملی، قومی، مذهبی و فرهنگی در استخدام، مزایا و پوشش بیمه های اجتماعی ، بدون هیچ استثناء بر مبنای اصل حقوق برابر برای کار یکسان. الغاء تبعیض دراستخدام میلیون ها کارگر مهاجر ساکن ایران، اعطای حق اقامت قانونی به آن ها و شمول بی اسثتثناء قانون کار و پوشش تامین اجتماعی بر آن ها، حق تحصیل برای کودکان و فرزندان آن ها در همه سطوح. شمول قانون کاربرکارگاه های خانگی که میلیون ها زن، دختر و کودک را در شرایط کاربردگی مورد بهره کشی وحشیانه قرارمی دهد. نظارت براجرای شمول قانون کار برای کارگران زن و سایر کارگران کار خانگی و پوشش تامین اجتماعی برای همه آن ها. منع کارکودکان ،ممنوعیت بهره کشی و اشکال گوناگون تبعیض و سواستفاده از کودکان درهرسطح، کاربست اکید اصل تحصیلات اجباری برای همه کودکان و نوجوانان، منع خشونت در خانواده و جامعه علیه آن ها، پایان دادن به پدیده کودکان خیابانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه کودکان در همه عرصه هائی که به رشد بدنی، فکری وفرهنگی آن ها مربوط است، تدوین قانون حمایت از کودکان با مشارکت تشکل های مدافع حقوق کودکان. حداکثر هشت ساعت کار در روز، دو روز تعطیل در هفته و سی روز مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق. تعطیلی رسمی اول ماه مه هر سال با پرداخت حقوق و نیز حق همه کارگران برای برگزاری مراسم اول ماه مه در هر شکل( تجمعات، تظاهرات و ...). پایان دادن به ماجراجوئی هسته ای رژیم جمهوری اسلامی و تحریم هائی که بیشترین صدمات و لطمات اقتصادی اجتماعی آن نصیب اکثریت جامعه ایران، کارگران و زحمتکشان شده است. برای موفقیت در مبارزه پیشارو، وحدت و همکاری همه تشکل های کارگری ایران یک ضرورت حتمی و غیرقابل اجتناب است. ضرورتی که همه وجدان های آگاه جنبش کارگری به خوبی به آن واقف هستند. ما امیدواریم که اول ماه مه امسال سرآغاز مبارزه همبسته و متحد برای مطالبات عاجل طبقه کارگر ایران باشد. ما با همه توش و توان خود و ازهر طریق ممکن و موثر یاور و پشتیبان این مبارزات هستیم. کارگران - زحمتکشان و مردم آزاده ایران! تاهنگامی که رژیم جمهوری اسلامی ایران پابرجاست و تا زمانی که مناسبات بهره جویانه سرمایه داری بر همه عرصه های نظام اقتصادی و اجتماعی ئی که در آن زندگی می کنیم حاکم است ما به مطالبات طبقاتی مان دست نخواهیم یافت. در برابر ارتجاع رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و طرح و برنامه های نیروهای اپوزیسیون بورژوایی و نقشه های امپریالیستی، راه واقعی وانقلابی برای رهایی مردم ایران وجود دارد. اول ماه مه فرصت دیگری است برای آن که ما کمونیست ها بار دیگر اعلام کنیم که به میدان آمدن شما به مثابه طبقه کارگر متشکل و سازمانیافته و همراهی جنبش رهائی زنان و دانشجویان و جوانان و دیگر جنبش های ترقی خواه و پیشرو اجتماعی تحت پرچم آلترناتیو سوسیالیستی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و انهدام ماشین دولتی بورژوائی از طریق یک انقلاب اجتماعی تنها راه واقعبینانه برای رهائی از شر جمهوری اسلامی و مصائب نظام سرمایه داری و دست یافتن به آزادی و برابری است.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر!

پیش بسوی همبستگی تشکل های کارگری در مبارزه مشترک و متحدعلیه سرمایه!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۹ آوريل ۲۰۱۴

امضاءکنندگان بترتیب حروف الفبا:
۱- اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور ۲- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان ۳- اتحاد فدائیان کمونیست ۴- پیوند در خدمت کمونیست های ایران ۵- حزب رنجبران ایران ۶- حزب کمونیست ایران ۷- سازمان راه کارگر ۸- سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ۹- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم ۱۰- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه - هامبورگ ۱۱- کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ ۱۲- کمیته جوانان بلژیک ۱۳- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران - فنلاند ۱۴- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) ۱۵- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦٠ در ایران - مونترال، کانادا ۱۶- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران - غرب آلمان ۱۷- هسته اقلیت ۱۸- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران - دانمارک