افق روشن
www.ofros.com

زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و هم صدایی جهانی طبقه‌ی کارگر و مزدبگیران


علی برومند                                                                                                                       دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰٣ - ٢۹ آوریل ۲۰۲۴

یک پیام از کمون پاریس
کشور ما » یک واژه، یک اشتباه! « بشریت » یک واقعیت، یک حقیقت. کشور واژه ای است نظیر بت وخدایان که توسط کشیشها و شاهان ساخته شده تا حیوانات با شعور را در محدوده های معینی محصور نگاه دارند، جایی که آنها را در جهت منافع اربابان، تحت نظر وبنام موقعیت کثیف آنه ا‌درانقیاد نگه میدارند اینکه ما بطور اتفاقی در اینجا متولد شده ایم یا در آنجا، ملیت مارا تغییر می دهد و از ما دوستان و دشمنان میسازد. بگذارید به این بازی احمقانه گردن ننهیم و این مضحکه را که ما را همیشه در بند نگه می دارد، بدور افکنیم. بگذارید « کشور» به واژه ای تو خالی به یک تقسیم بندی بی ارزش اداری تبدیل شود. کشور ما جایی است که در آن زندگی آزاد باشد و کارها روبراه. مردم! کارگران! آفتاب در حال طلوع است، با این امید که نابینائیها پایان بگیرد. سرنگون باد مستبدین و جلادان
رهایی ما کارگران و مزدبگیران فقط بدست خودمان ممکن است، رهایی ما زمانی امکان پذیر است که کار مزدی از بین رفته باشد.

این روز بعنوان روز صف آرایی و بیان مطالبات متحدانه و سراسری طبقه ی کارگرومزدبگیران سراسر جهان در مقابل سرمایه داری جهانی است. تاریخ مبارزه ی طبقاتی نشان می دهد، که این روز به سادگی بدست نیامده است، ما برای این روز که اکنون هویتی جهانی پیدا کرده است، تلفات جانی، مجروحین، زندانی و تبعیدی های زیادی را در مبارزه با سیستم سرمایه داری جهانی داده ایم. واقعن ما باید از این روز بعنوان یکی از دست آوردهای تاریخی خود در مقابل سیستم سرمایه داری جهانی با چنگ و دندان دفاع کنیم و در مکانی که این روز به رسمیت شناخته نشده است را به چالش و مبارزه بکشانیم. اول ماه مه گوشه ای از آگاهی طبقاتی ما در مقابل سیستم کارمزدی است. در این روز که جهان کار برعلیه جهان سرمایه به خیابان ها ورود می کند، ضروری است که کارگران و مزدبگیران کشورهای مختلف یک صدا برای ریشه کن کردند سرمایه جهانی و بخصوص کشور محل زندگی خود، برای حاکمیت سیاسی و اقتصادی شوراهای کارگران ومزدبگیران بدیل خود را در مقابل این سیستم ارائه دهند. لازم به اشاره است، که جمعیت کارگران و مزدبگیران زن و مرد بیش از٨٠ درصد کشورهای سرمایه داری در جهان را تشکیل می دهند، اما اقلیت ناچیزی به نام سرمایه دار سرنوشت این ٨٠ درصد را تعیین می کنند. ما ثروت جهان را تولید می کنیم، اما بخش عظیمی از مزدبگیران، یا درسطح خط فقر و یا زیر خط فقر زندگی می کنند.هم کاران باور کنید، که سیستم سرمایه داری جهانی برای کم کردن هزینه کار لازم و بردن سود بیشتر، و به حد اقل رساندن بیمه‌ی سلامت، بیمه ی بهداشت، بی توجهی محض به محیط زیست، به حد اقل رساندن بودجه ی آموزش و پرورش و… ونادیده گرفتن هرآنچه که برای ما کارگران و مزدبگیران لازم وضروریست، در سراسر جهان به سود سرمایه و به حد فقر برساند البته ما را به گرسنگی نمی کشانند زیرا باید برایشان ارزش اضافی سود تولید کنیم. همچنین استثمار کار از سوی سیستم سرمایه داری کماکان با شیوه وروش های غیر انسانی ادامه دارد.
همکاران و هم رزمان عزیز، دریوزگی و ناتوانی سیستم سرمایه داری جهانی در مقابله با حل بحرانی که از سال ٢٠٠٨ شروع شده به جنگ و خون‌ ریزی و گوشت دم توپ کردن مزدبگیران در جنگ ارتجاعی دولت روسیه با دولتهای غربی و جنگ ارتجاعی دولت نتانیائو و حماس دامن زده و بدین وسیله افکار مزدبگیران را از فقر فلاکت کنونی جهان سرمایه داری را به انحراف می برد. به باور من دلیل بحران عمیق سیستم سرمایه‌داری و بخصوص سیستم سرمایه داری ایران، سود جویی استثمارگری، ضد انسانی بودن حاکمان این سیستم و از جمله سیستم سرمایه داری در ایران را آشکار می کند. از این رو آمادگی ما را می طلبد، که بر بستر بحران گسترده ای که براقتصاد سرمایه داری جهانی حاکم است، بروضعیت زندگی روزمره ی انسان ها و بخصوص زندگی سیاسی واقتصادی کارگران و مزدبگیران جهان و ایران را در عرصه های مختلف جامعه تحت تاثیر گذاشته است. ضروری است برعلیه این وضعیت ناگوار طبقاتی مقابله کنیم. تنها راه رهایی رهایی از کار مزدی

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی کارگران و مزدبگیران در جهان،

نابود باد سیستم سرمایه داری و حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی

زنده باد حاکمیت سیاسی و اقتصادی شوراهای کارگران و مزدبگیران

دهم اردیبهشت ۱۴۰٣ - ٢۹ آپریل ۲۰۲۴

علی برومند