افق روشن
www.ofros.com

!کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد


بینا داراب زند                                                                                                  شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱٨ آپریل ۲۰۱۵

با درود و آرزوی پیروزی، اتحاد و آزادی تمامی عزیزان زندانی این ویدئو را با ارادت و مهری دنباله دار به کمیته شاهرخ زمانی تقدیم میدارم.. کلیه کمیها و کاستیها را لطفا بر من ببخشائید. زنده باد رزم کارگران جهان .پیشا پیش روز کارگر را به شما عزیزان شادباش می‌گویم. پویا پیروز و پایدار باشید و بمانید. سوسن

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد