افق روشن
www.ofros.com

پیام رضا شهابی برای روز جهانی کارگر و تعیین روز دادگاهی وی


دریافتی - خبر شماره ١٢                                                                                   یکشنبه ۴ اردیبهشت ١٣٩٠

بر اساس خبر تایید شده توسط یکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در زندان اوین ،شهابی در روز چهارم خرداد ماه در شعبه ی ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه خواهد شد و این زمان به وکیل رضا اعلام شده است.
رضا شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد ٰ تا روز دادگاهش بدون دلیل و با اتهامات واهی و تنها به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات بر حق کارگری خود و دیگر همکارانش در حدود یک سال را در زندان و به اصطلاح در بازداشت موقت به سر برده است.
همچنین رضا شهابی در آستانه ی روز جهانی کارگرٰ اول ماه مه (١١ اردیبهشت ) پیامی بدین مضمون را به تمامی کارگران اعلام نموده است:

"کارگران ایران و جهان
من در حالی که به خاطر دفاع از حقوق خود و دیگر همکارانم به مدت یک سال است که در بازداشت موقت به سر میبرم ، روز جهانی کارگر را به همه ی شما کارگران چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان تبریک میگویم.امیدوارم کارگران با پرهیز از تفرقه و چند دستگی و با اتحاد و همبستگی بتواند به حقوق و مطالبات خود دست بیایند.

مبارک باد روز جهانی کارگر

رضا شهابی - زندان اوین اردیبهشت ماه ١٣٩٠ "

دریافتی - خبر شماره ١٢ - ۴ اردیبهشت ٩٠