افق روشن
www.ofros.com

گزارش سمینار روز جهانی کارگر در تهران


دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۳۰ آپریل ۲۰۱٨                                                                                    @decreationism

سمینار روز جهانی کارگر، یکشنبه نهم اردیبهشت ماه در سرای محله جهاد واقع در یوسف آباد برگزار شد. در این مراسم جمعی از فعالان کارگری، دانشجویی،اعضای سندیکای شرکت واحد و کانون نویسندگان ایران حضور داشتند. برنامه با سرود انترناسیونال آغاز شد. اولین سخنران محمد قراگوزلو، کارشناس اقتصادی به شرح رابطه‌ی دستمزد، تورم اقتصادی و هزینه‌ی تولید پرداخت. او همچنین خیزش دی ماه را با تحلیل از آمار به دست آمده، ناشی از فوران بیکاری و بحران معیشتی در سال‌های اخیر برشمرد. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش نیروی کار ایران را جزو ارزان‌ترین‌ها در خاورمیانه دانسته و بر ولع سیری‌ناپذیر بورژوازی ایران برای انباشت سرمایه تاکید کرد.
سخنران بعدی داوود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد به نقش تشکل‌های دست‌ساز بورژوازی همچون خانه‌ی کارگر در سرکوب فعالیت های سندیکایی مستقل کارگری و به واقعه‌ی حمله چماقداران خانه کارگر در سال ۸۴ اشاره کرد.
او در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورتِ سازماندهی در قالب تشکل‌های کارگری و نسبت آن با آگاهی طبقاتی پرداخت. آخرین سخنران این مراسم امیرعباس آذرم‌وند، روزنامه نگار اقتصادی بود که به نقش سیاست‌گذاری های دولت در ایجاد نارضایتی‌های جامعه و کمرنگ شدن بدیل‌های مترقی در هیاهوی آلترناتیوهای ارتجاعی و ناسیونالیستی و عظمت‌طلب پرداخت.
این روزنامه نگار اقتصادی به ضرورتِ اتحاد دانشجویان، کارگران و فعالان حوزه‌ی جنسیت، بازنشستگان و معلمان در جهت منافع طبقه‌ی کارگر تصریح کرده و هرگونه تقسیم‌بندی به سبب قومیت و نژاد در صفوف طبقه‌ی کارگر را تاکتیک بورژوازی برای شکستن اتحاد آنان دانست