افق روشن
www.ofros.com

!بازداشت شدگان روز اول ماه مه فوری آزاد باید گردند


اتحاد بین المللی                                                                                            چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۲ مه ۲۰۱٨

بنا به گزارش ها نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم جمهوری اسلامی به تجمعی که به مناسبت اول ماه مه در مقابل مجلس اسلامی بر گزار شد، یورش بردند و با تهدید و ارعاب شرکت کنندگان و محاصره آنان تعدادی از شرکت کنندگان را دستگیر کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسامی بازداشت شدگان در این مراسم به شرح زیر است: حسین آذر گشسب، محسن ثقفی، پیمان احمدی، مصطفی آقایی، بابک ... ، افشین حیرتیان و تهمینه خسروی. همچنین بنا بر گزارش های دیگر در هجوم مامورین انتظامی به مراسم روز کارگر در سقز، عثمان اسماعیلی و چند کارگر دیگر دستگیر شدند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران یورش وحشیانه نیروهای سرکوب گر رژیم به مراسم های اول ماه مه را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان است.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

اول ماه مه ۲۰۱۸

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo