افق روشن
www.ofros.com

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ خواهان آزادی همه دستگیر شدگان شد


ترجمه اتحاد بین المللی                                                                                            شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۴ مه ۲۰۱۹


کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ سرکوب فعالین کارگری معترض در تجمع اول ماه مه

توسط نیروهای امنیتی را شدیدا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همه دستگیر شدگان است.

۲ مه ۲۰۱۹
آیت اله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ ( ال او نروژ) به نمایندگی از بیش از ۹۳۰۰۰۰ کارگر این کشور به این وسیله اعتراض خود را نسبت به نقض حقوق سندیکایی در کشور شما اعلام می کند. چندین نفر از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران تنها به دلیل فعالیت های مشروع سندیکایی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در زندان بسر می برند.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ درسالهای اخیر مبارزات کارگران در ایران برای ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد و کنفدراسیون سندیکاهای کارگری، اعتراض های آنان علیه دستمزد های معوقه و نیز علیه پایمال شدن حقوق بنیادی سندیکایی و انسانی را بطور دقیق پیگیری کرده است. ال او نروژ بارها حکومت ایران را به دلیل پیگرد ، اذیت و آزار، زندانی و شکنجه کردن فعالین کارگری تقبیح و محکوم کرده است.
بار دیگر اطلاعاتی به ما رسیده است که حاکی از دستگیریهای شبانه و بازرسی خانه فعالین کارگری در "شرکت هفت تپه" و " گروه ملی فولاد" در استان خوزستان است. همچنین اطلاع یافته ایم که این فعالین کارگری در هنگام دستگیری، بی رحمانه مورد شکنجه قرار گرفته اند.
در نوامبر 2018 کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه اعتراض مسالمت آمیزی در مقابل ساختمان فرمانداری منطقه سازماندهی کردند. چندین هزار نفر از کارگران نیشکرهفت تپه برای ماهها دستمزد خود را دریافت نکرده بودند. آنها خواهان مذاکره با مدیریت بودند. با اینکه اعتراض مسالمت امیز بود، چندین نفر از کارگران از جمله اسمایل بخشی و علی نجاتی و نیز دانشجو سپیده قلیان دستگیر شدند. اسماعیل و سپیده متعاقبا اعلام کردند که شکنجه آنها ازهمان هنگامی که برای بازجویی به پلییس امنیت برده می شدند، شروع شد.
دستگیری و اتهام بکار گیری شکنجه علیه دو کارگر هفت تپه یعنی اسماعیل بخشی و علی نجاتی و دانشجو سپیده قلیان، اعتراض گسترده در ایران و در سطح بین المللی را به دنبال داشت. قابل توجه است که هم اسماعیل بخشی، فعال نیشکر هفت تپه و هم دانشجو سپیده قلیان، بعد از آزادی موقت ، رو به جامعه اعلام کردند که بی رحمانه مورد شکنجه قرار گرفته اند و می خواهند بدانند که چه کسی مسئول و پاسخگوی رفتاری است که با انان صورت گرفت است.
در ۲۰ ژانویه اسماعیل و سپیده احتمالا به خاطر داشتن تصویر (سند) از شکنجه شدن خود، دوباره دستگیر شدند. یک روز قبل از این دستگیری، فیلمی از هر دوی آنها از تلویزیون دولتی پخش شد که در آن "اعتراف" کردند که در حال " تبانی با گروهای مارکسیست و کمونیست خارج از کشور برای براندازی حکومت ایران از طریق به راه انداختن تظاهرات و اعتصاب،" بوده اند. اسماعیل و سپیده بعدا اعلام کردند که این به اصطلاح "اعترافات " زیر شکنجه و اعمال خشونت آمیز دیگر صورت گرفته است.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ همچنین در روز اول ماه مه ۲۰۱۹ اطلاع یافت که دهها نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و گروههای دانشجویی، در جریان تجمع روز جهانی کارگر بطور خشونت آمیز دستگیر شده اند. گزارش شده که اعضای سندیکای واحد، از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، سید رسول طالب مقدم، محمد علی اصلاغی، اسداله سلیمانی و خانم فرحناز شیری جزو بازداشت شدگان هستند.
همچنین، کیوان صمیمی، از اعضای کانون نویسندگان ایران، و کامیارفکور، مرداس طاهری، سلیمانی نژاد، عباس شمس، هادی سلیمانی، سیدمهدی عظیمی ، ماهان صالحی، قاسم خالویی ، داودرفیعی و اسدلله سلیمانی جزو دستگیر شدگان بوده اند.
این حق مسلم کارگران است که به مناسبت روز جهانی کارگر و دیگر مناسبت ها و اهداف گردهمایی داشته باشند تا صدا و خواسته های خود را علنا به گوش عموم برسانند. حق تشکل و آزادی بیان و انجمن از حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللی است . تداوم سرکوب کارگران در ایران و اعضای سندیکای کارگران واحد باید متوقف شود.
به باور ما دولت ایران قوانین مربوط به اصطلاح " امنیت ملی " را بکار می ببند تا به سرکوب فزاینده فعالیت های سندیکایی مشروعیت ببخشد و قربانیان سرکوب را از حق دفاع حقوقی مناسب محروم کند. این اقدامات نتایج ویران کننده برای زندانیان و خانواده آنها دارد و برای جامعه و اقتصاد ایران بسیار زیان بار است.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ، سرکوب فعالین کارگری معترض و اعتراض کنندگان در تجمع اول ماه مه توسط نیروهای امنیتی را شدیدا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همه دستگیر شدگان است. سرکوب کارگران و فعالین سندیکایی را متوقف کنید و به آزادی تشکل و مذاکره دست جمعی ( مقاوله نامه های ۸٧ و ۹۸ سازمان جهانی کار) احترام بگذارید.
کنفدراسیون اتحادیه کارگری نروژ از شما درخواست می کند که دستور دهید که همه فعالین و رهبران کارگری زندانی بدون درنگ آزاد شوند.

با احترام
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ
هانس کریستین گابریلسن - پرزیدنت


ترجمه و باز تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://etehadbinalmelali.com/ak
www.workers-iran.org
info@workers-iran.org