افق روشن
www.ofros.com

!سرکوب تجمع به مناسبت روز جهانی کار در تهران را به شدت محکوم می کنیم


اتحاد بین المللی                                                                                               پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲ مه ۲۰۱۹

یورش خشونت بار نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع روز جهانی کارگر در برابر مجلس که توسط تشکل های مستقل کارگری و با حمایت دانشجویان و معلمان فرا خوانده شده بود یک بار دیگر ماهیت سرکوب گر و کارگر ستیز رژیم اسلامی را به نمایش گذاشت. در جریان این حمله وحشیانه دهها نفر از شرکت کنندگان با ضرب و شتم و توهین دستگیر شدند و تا این لحظه در بازداشت بسر می برند. این اقدام سرکوب گرانه، نه نشانه اقتدار بلکه بیانگر ترس رژیم از گسترش اعتراض ها و تجمع های کارگری است. می خواهند با چنین اعمال خشونت بار، عواقب برگزاری و شرکت در چنین تجمع ها را به همگان به ویژه به کارگران و تشکل های مستقل کارگری نشان دهند تا بلکه بتوانند مانع تداوم و گسترش آن گردند. می خواهند که این گونه بگیر و ببند ها درس عبرتی برای فراخوان دهندگان و شرکت کنندگان باشد تا از پیگیری خواست های خود بطور دستجمعی و سازمان دهی شده دست بشویند. اما اگر چنین اعمال وحشیانه ای می توانست صورت مسئله یعنی خواست ها و مطالبات انباشت شده و پاسخ نگرفته میلیون ها نفر از کارگران را پاک کند، همین تجمع نیز نمی باید برگزار می شد. از تاریخ سیاه چهل ساله سرکوب سازمان یافته حکومتی اگر تنها به یک دهه اخیر استناد کنیم می توان دید که در طول این دهه، روزی نبوده است که عده ای از فعالین کارگری و معلمان در زندان نباشند، و در همان حال روزی نیز نبوده که بدون اعتراض دستجمعی کارگران سپری شده باشد. شرایط کار و معیشت برای کارگران از مرز تحمل گذشته است و هیچ سطحی از خشونت و سرکوب نمی تواند میلیون ها نفر از کارگران و خانواده آنها و در حقیقت اکثریت مردم را وادار کند که به فقر، فلاکت و تباهی تن دهند.
ما به همه شرکت کنندگان که به رغم آگاهی از تمام خطرها و هزینه های احتمالی، شجاعانه در تجمع روز جهانی کارگر شرکت کردند و نیز به تشکل های مستقل کارگری و دانشجویی و همه حمایت کنندگان که در هماهنگی با یکدیگر این تجمع را تدارک دیدند، درود می فرستیم و همبستگی خود را با آنها اعلام می داریم. در همان حال ما یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع کنندگان و بازداشت دهها نفر از آنان را بشدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بدون قید شرط همه دستگیر شدگان هستیم. ما بنا به وظیفه خویش ضمن گزارش دهی از سرکوب خشونت بار این تجمع توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی، از همه تشکل های بین المللی کارگری در خواست می کنیم که به هر نحو ممکن نسبت به این اقدامات وحشیانه اعتراض کنند و برای آزادی همه دستگیرشدگان بکوشند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

اول ماه مه ٢٠١٩

info@workers-iran.org
alliance@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/