افق روشن
www.ofros.com

در تظاهرات و راهپیمایی اول ماه مه و

مراسم روز جهانی کارگر در تورنتو شرکت کنیم


اتحاد بین المللی - واحد کانادا                                                                         دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۵ آوریل ۲۰۱٦