افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگران


اعلامیه مشترک                                                                                                                   پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲٧ آوریل ۲۰۲٣

کارگران مبارز!
اول ماه مه روز تجلی اتحاد و همبستگی جهانی کارگران را به شما شادباش می گوئیم.

کارگران جهان اول ماه مه امسال را در شرایط ویژه ای برگزار می کنند. در سالهای اخیر بحرانهای اقتصادی عمیق تر شده و تضادهای درونی دول سرمایه داری و تضاد میان انحصارات امپریالیستی و تلاش آنها برای تجدید تقسیم مناطق نفوذ و تسلط بر بازارهای کار، کالا، سرمایه و بر منابع طبیعی جهان، شدت یافته است. در ادامه ده ها جنگ و درگیری نیابتی در اقصی نقاط جهان، از سال گذشته شاهد جنگی گسترده و ویرانگر در اروپا بوده ایم که همچنان ادامه دارد. جنگهای ویرانگری که سود آن به حلقوم انحصارات امپریالیستی و دست نشاندگان آنها سرازیر میگردد و ویرانی، آوارگی و کشتار و فشاراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی آن، نصیب توده های کارگر و زحمتکش مردم میشود. دستگاه های ارتباط جمعی دروغ پراکنی با مهندسی افکارعمومی تلاش کرده و میکنند تا با دامن زدن بر احساسات ناسیونالیستی و نژادپرستانه، افکارعمومی را از علل جنگ و بیکاری و گرانی فزاینده و تعرض به حقوق سیاسی و معیشت توده های کار و زحمت منحرف کنند. اما این فریبکاریها نتوانسته اند و قادر نخواهند بود واقعیت پشت پرده بحران های اقتصادی و جنگ و ویرانی را پنهان کنند و طبقه کارگر و زحمتکشان را که بار اصلی این بحران را بر دوش دارند، از اعتراض و مقابله بازدارند. سال گذشته شاهد ده ها اعتصاب و تظاهرات میلیونی کارگران و دیگر زحمتکشان در کشورهای بزرگ سرمایه داری و در اغلب کشورهای دیگر جهان بودیم. این اعتراضات و اعتصابات نه تنها کاهش نیافته اند، بلکه گسترش یافته و تداوم دارند.

در ایران نیز وضع به همین منوال است. سال گذشته برغم تشدید خفقان و سرکوبگریهای نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، مبارزات کارگران در شکل اعتصابات، تظاهرات و اشکال دیگر مبارزه علیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران و دولت سرکوبگر آنها ابعادی گسترده یافت. علاوه بر آن، سال گذشته شاهد خیزش انقلابی بزرگ و سراسری با پیشگامی زنان بودیم که در تقابل با کلیت رژیم و در اعتراض به ستم مضاعف بر زنان، استبداد افسارگسیختۀ دینی، ستم ملی، و تشدید فقر و سرکوب و اختناق به میدان مبارزه وارد شدند. جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان به رغم تشدید سرکوب و کشتار صدها زن و مرد و بیش از شصت کودک، و زندانی کردن هزاران تن از مبارزان راه آزادی، هرچند با افت و خیز، ولی همچنان ادامه دارد و نه تنها ادامه خواهد اشت بلکه بی گمان به اهداف عالی خود دست خواهد یافت. مقاومت قهرمانانه زنان ایران انعکاسی از دگرگونیهای تاریخی بزرگی است که در بطن جامعه جریان دارد. روشن است که با تشدید مداوم بحران اقتصادی و تداوم ستمگری و سرکوبگری طبقه حاکم، مبارزات کارگران و زحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شد. اکنون شاهد گسترش اعتصابات گسترده کارگران پروژه ای در صنایع نفت و گاز و دیگر صنایع هستیم که نشانه تشدید مبارزه طبقاتی و اعتلای جنبش کارگری در آینده است. در این پیکار طبقه کارگر نیاز به تشکل، ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی و اتحاد صفوف خود دارد. اول ماه مه فرصتی است که کارگران پیشرو و فعالان کارگری با ارزیابی شرایط مشخص کنونی و چشم انداز آینده، برنامه و روشهای موثرتری را برای طرح مطالبات، گسترش اعتصابات و اشکال و تاکتیک های مبارزات خود اتخاذ کنند.

در شرایط ویژه امسال با طرح خواستها و شعارهای کوتاه مدت و بلند مدت مبتنی بر سطح مطالبات و مبارزات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کارگران و شعارهای محوری نظیر کار- مسکن- آزادی، میباید اول ماه مه را به تبلور اتحاد طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی متحد آن تبدیل کرد. اما موفقیت در این زمینه نیاز به اتحاد صفوف گروه های پیشرو کارگری دارد که عملا درگیر مبارزات روزمره کارگران هستند و از مطالبات اقتصادی و سیاسی آنها اطلاعات دقیق و عینی دارند. باید تمام کارگران اعم از کارگران شاغل، بیکار و بازنشسته، کارگران یدی و فکری، کارگران صنایع و خدمات و کشاورزی، کارآموزان و غیره در مقابل سرمایه داران و دولت سرمایه داری صف واحدی تشکیل دهند و روز اول ماه مه فرصت بزرگی برای چنین وحدت طبقاتی است. روشنفکران انقلابی و هنرمندان متعهد و طرفدار توده های زحمتکش همراهان وفادادار طبقۀ کارگر در این پیکار بزرگ بوده اند و خواهند بود.

خواست های اقتصادی و سیاسی کارگران که بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشور و مولد اصلی ثروت کشور را تشکیل می دهند، با منافع بنیادی تمام زحمتکشان شهر و روستا در هماهنگی و توافق است. اتحاد میان کارگران با دیگر زحمتکشان شهر و روستا تنها زمینۀ واقعی برای تغییرات اساسی جامعه و تکامل واقعی فرد و جامعه است.
از هم اکنون با برگزاری جلسات و مجامع عمومی در کارخانه ها و مراکز کارگری و با انتخاب کمیته های مشترک برگزاری اول ماه مه و تعیین شعارها و مطالبات خود، به استقبال اول ماه مه برویم. اتخاذ تاکتیک های مناسب در مقابل تعرض احتمالی نیروهای سرکوبگر و سازماندهی و آرایش نیرو در مقابل مراسم های فرمایشی، بردن شعارهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی به میان توده کارگران و زحمتکشان، طرح شعارهای استراتژیک و مطالبات اقتصادی و سیاسی فوری کارگران از جمله وظایف ما محسوب می شوند. روز اول ماه مه، شعارهای مطالباتی تمام بخش های کارگری را طرح و خواستار وحدت و تشکل کارگران برای تحقق آنها شویم.

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان!

اتحاد فدائیان کمونیست و کارگران انقلابی متحد ایران

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲