افق روشن
www.ofros.com

با شعار محوری کار، مسکن، آزادی به استقبال اول ماه مه برویم


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                        جمعه ٩ اردیبهشت ١٣٩٠

هرکجاکه هستیم دست از کارمیکشیم وبا شرکت در تظاهرات و اعتصابات صف متحد خودرا دربرابر سرمایه به نمایش میگذاریم

کارگران ایران!
اول ماه مه جشن بزرگ شما و روزتجلی اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان ، روز آرایش صفوف طبقه کارگر دربرابر طبقه سرمایه دار و سرانجام تبلور رزم هرروزه ما برعلیه نظا م سرمایه داری و تبعات ویران کننده آن بر بشریت ساکن کره زمین است.

کارگران مبارز، همرزمان!
گسترش مناسبات سرمایه داری مطالبات و مبارزات صنفی وسیاسی کارگران درسراسر جهان را ازدرونمایه مشترکی برخوردارکرده است واتحاد طبقاتی ما و مبارزات مشترک وهمبسته مادرسراسرجهان دربرابر نظام سرمایه داری را بیش از بیش ضروری ساخته است. پس بکوشیم دراین روز بزرگ درهرکجا که هستیم با طرح خواست ها ومطالبات عمومی ، محلی و جهانی خود به خیابانها بیائیم و نشان دهیم که با پیروزی طبقه کارگر و سرنگونی نظام سرمایه داری دنیای دیگری ، دنیائی عاری از ظلم و ستم و جنگ و کشتار و گرسنگی و بی خانمانی، ممکن است.

زحمتکشان ، زنان ، جوانان ، دانشجویان
زحمتکشانیکه همچون طبقه کارگر زیر مهمیز نظام استثمارگر سرمایه داری هرروز جال به لب میشوید! امروز نسیم بیداری شما این حقیقت را باردیگر به اثبات میرساند که نظام سرمایه داری هیچگاه قادر به حل معضلات همزاد خود و مصیبت های عارض بر بشریت نبوده ونیست. اول ماه مه روز تجلی همبستگی کارگران جهان درمقابل سرمایه داری است به صفوف کارگران بپیوندید و همبستگی خود را پشتوانه آلترناتیو قابل اتکا و قدرتمند طبقه کارگر، این مبارز تابه آخر راه آزادی و دموکراسی وعدالت اجتماعی گردانید.

کارگران وزحمتکشان!
امروز درشرایطی به پیشواز اول ماه مه میرویم که بحران سرمایه داری درباتلاق راه حل های خود گرفتار آمده است . درپی تشدید بحران و تعرض به حقوق ومعیشت کارگران که اعتصابات ملیونی درکشورهای معظم سرمایه داری را درپی داشته است بصورت انقلابات و شورش ها واعتصابات کارگران وزحمتکشان منطقه خاورمیانه نیز بروزیافته است زمین را زیر پای حاکمان نظم سرمایه داری به لرزه درآورده است. منطقه ای که به حیاط خلوت انحصارات امپرالیستی ومحل اقتدار دیکتاتورهای مورد حمایت وپشتیبانی کشورهای سرمایه داری معروف بوده است. اکنون شعله های بیداری توده های کار وزحمت وایستادگی میلیونی آنها دربرابر نظام های استبدادی حافظ نظم سرمایه طبقه حاکم این کشورها و دولتهای سرمایه داری جهان را بر آن داشته است تا با فریب و نیرنگ و جنگ وکشتار ابتکار عمل را از دست توده های انقلابی و رهبران عملی آنها بویژه کارگران متشکل خارج کرده ونظام های ضربه خورده را درجهت منافع خود بازسازی کنند. درحالیکه گروه های نامتشکل اقشار وطبقات دیگرو اپوزیسیونهای دست ساز جناح های مختلف بورژوازی وخرده بورژوازی جزتلاش برای محدود کردن مطالبات آزادیخواهانه وبرابری طلبانه توده های زحمتکش مردم به رفرمهائی اندک کاری از پیش نمیبرند . از این رو چه در اروپا و چه درحاور میانه و چه سایر نقاط پرتلاطم وبحرانی جهان مسئله تشکل و اتحاد انقلابی طبقه کارگر و سازماندهی انقلاب اجتماعی وگزار به سوسیالیسم بمثابه تنها راه نجات توده های مردم ضرورت ومبرمیت خود را بیش از هرزمان دیگر آشکار میسازد.
اکنون درکشورما ایران که طبقه کارگر آن ابتداباید تکلیف خود را با طبقه حاکم و مافیای قدرت وثروت یکسره کند، بواسطه سرکوب وخفقان و نبود حداقل آزادیهای سیاسی وفقدان تشکل های حزبی وتوده ای ،با تعرضات وحشیانه سرمایه داران ودولت به کارو معیشت خود روبرو است . بیکارسازیهای وسیع، حقوق ودستمزد نامکفی ، تشدید استثمار ، قراردادهای موقت ، عدم پرداخت حقوق ودستمزد های ماهیانه ، نبود تضمین شغلی ، نبود ایمنی محیط کار ، نبود تشکل های مستقل کارگری ،نبود مسکن و بیمه های اجتماعی مکفی و همه شمول و گرانی و بیکاری به همراه حاکم بودن فضای امتیتی برمحیط های کار و سرکوب وزندان رهبران کارگران،ازجمله مواردبی شماری است که توسط طبقه سرمایه دار وصاحبان قدرت وثروت درایران برزندگی کارگران تحمیل شده است .
کارگران مبارز ایران سال گذشته با همه مشکلات موجود با دست زدن به ده ها اعتصاب ، تظاهرات ، واشکال مختلف مبازه با این تعرضات به مقابله برخواستند و اکنون که نسیم بیداری توده های زحمتکش کشورهای منطقه امید به آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی را به چشم اندازی امید بخش تبدیل کرده است ، ضروری است که کارگران کمونیست و پیشرو با کمک به ارتقای سطح آگاهی طبقاتی کارگران و سازمانیابی حزبی و توده ای آنان درمقابل نظم سرمایه ،آزادی و رهائی از وضعیت فلاکتبار کنونی را به امری دست یافتنی تبدیل کنند.
اول ماه مه امسال میباید با طرح شعارهای عام و همه شمول همچون شعار کار – مسکن- آزادی- و شعارها ودرخواست های آزادیخواهانه وبرابری طلبانه دیگر و نیز مطالبات مشخص و معوقه بخش های مختلف کارگری و نیز خواست های دموکراتیک توده های تحت ستم استثمار زمینه اتحاد هرچه بیشتر صفوف کارگران و حمایت توده های زحمتکش مردم از مبارزه برعلیه سرمایه داری ومافیای قدرت وثروت را فراهیم سازیم.
ما، بخشی ازکارگران وفعالین کمونیست متشکل درسازمان اتحاد فدائیان کمونیست، روز اول ماه مه را به همه کارگران ایران وسراسر جهان شادباش میگوئیم و عموم کارگران را به شرکت درتظاهرات و آکسیونهای اعتراضی و ضد سرمایه داری درایران وسایر کشورهای جهان فرامیخوانیم .

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر

کارگران جهان متحد شوید

کارگران ایران متحد شوید

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست چهارم اردیبهشت ماه ١٣٩٠
١۴۵٦٧٢٠ ٢٨٣ ٣۵ ٤ ۴ ۵٠٢٧ ٥ ٦ ۶ ٧ ٨٤٣٠ ٩٠ ٠ ١٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠٠٠ ٢٠١١