افق روشن
www.ofros.com

بیانیه شماره (۲) بمناسبت اول ماه مه (۱۲ اردیبشت ۱۴۰٣) روز جهانی کارگر

تشدید بحران اقتصادی، خطرجنگ و تدارک اول ماه مه ۱۴۰٣

اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                                          سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰٣ - ٣۰ آوریل ۲۰۲۴

بیانیه شماره (۲) بمناسبت اول ماه مه (۱۲ اردیبشت ۱۴۰٣) روز جهانی کارگر

اول ماه مه روزجهانی کارگر فرارسیده است .دراین روز کارگران سراسرجهان اتحاد وهمبستگی خود را درمبارزه علیه نظام سرمایه داری به نمایش میگذارند.
امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که سال گذشته همزمان با تشدید بحران اقتصادی و تورم و گرانی مایحتاج اولیه زندگی و تعرض مداوم دولت و سرمایه داران به حقوق و معیشت کارگران، و تداوم جنگ در اکرائین ، برافروخته شدن آتش جنگ در غزه و نسل کشی مردم فلسطین توسط دولت نژادپرست و صهیونیستی اسرائیل با حمایت امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا نیز مزید بر علت شدند تا مبارزات نیروی کار و زحمت علیه سرمایه ودو لتهای حامی آن با دشواریها و پیچیدگیهای مختلفی مواجه شود.

طبقه حاکم در ایران نیزهمچون سایر کشورهای سرمایه داری که از ابزار جنگ و کشتار در جهت انحراف مبارزات کارگران وتشدید استثمار و سرکوب استفاده میکنند، تلاش کرد تا با مستمسک قرار دادن تحولات منطقه و نگرانی توده های مردم از کشانیده شدن جنگ و کشتار و ویرانی به درون مرزهای کشور، سیاست های ضد مردمی خود را پیش ببرد . از جمله با ایجاد فضای رعب و وحشت و ترس و اضطراب در جامعه، میان نیروی کار شکاف انداخته و آنها را از پیگیری مطالبات و مبارزات خود منحرف سازد . در چنین فضاسازیهائی بود که از همان آغاز سال جدید سرکوب دستمزد ها را در دستور گذاشت . علاوه بر آن با اعمال سانسور و کنترل فضای مجازی به اقداماتی دست یازید تا زیر پوشش آن تعرض به حقوق و معیشت کارگران و زحمتکشان را پیش برده و راه را برای تشدید استثمار و غارت و چپاول طبقه حاکم هموار سازد . در آستانه اول ماه مه با اعزام ماموران سرکوب و ارعاب به خیابانها و راه انداختن گشت ارشاد و یورش وحشیانه به زنان و هم زمان صدور حکم اعدام برای هنرمند مبارز توماج صالحی، دست به افزایش قیمت بنزین و برخی از اقلام دیگر زدند. بقول بازنشتگان تامین اجتماعی “حجاب حجاب شعارشون دزدی و غارت کارشون” شده است.

با این وجود کارگران وزحمتکشان سالی مملو از مبارزه بر علیه نظام حاکم را پشت سر گذاشتند . نکته مهم در مبارزات سال گذشته افزایش سطح آگاهی و تلاش برای تشکل یابی از یکسو و نیزارتقاء سطح خواستها ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کارگران وزحمتکشان در قالب شعار های رادیکال و ضد سرمایه داری از سوی دیگر بود . با توجه به سطح خواست ها و شعارهای مطروحه در سالهای اخیر، جادارد در اول ماه مه امسال شعار” نابود باد نظام سرمایه داری و زنده باد سوسیالیسم ” بر پرچم کارگران نقش بسته و از شعارهای اصلی صف کارگران باشد . فراموش نکنیم که نابودی نظام سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم هدف مشترک کارگران سراسر جهان است و اول ماه مه تجلی چنین اتحاد و همبستگی تاریخی است که هر ساله در سراسر جهان برگزار میشود .

رفقای کارگر
سرنوشت جنبشهای اجتماعی انقلابی در ایران وسرتاسر جهان در گرو به میدان آمدن طبقه کارگر متشکل ، متحد و آگاه به منافع طبقاتی خود است .
تحولات اقتصادی واجتماعی وسیاسی ایران ومنطقه و جهان، شرایطی را بوجود آورده است که امسال میتوان وباید دست از کار کشید و به خیابانها آمد و تظاهرات اول ماه مه را هر چه با شکوهتر برگزار کرد .
روز اول ماه مه با شعار محوری کار- مسکن- آزادی - نابود باد سرمایه داری - زنده باد سوسیالیسم - و با طرح دیگر خواست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی تمام بخش های کارگری، خواستار وحدت وتشکل کارگران و تشدید مبارزه برای تحقق آنها شویم .

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر!

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان!

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰٣

***********

تشدید بحران اقتصادی، خطرجنگ و تدارک اول ماه مه ۱۴۰٣

کارگران مبارز!
فرارسیدن اول ماه مه روز تجلی همبستگی و اتحاد کارگران سراسر جهان را به شما شادباش میگوئیم.
اول ماه مه امسال با اوضاع متفاوتی روبروهستیم ، تشدید بحران اقتصادی و خطر جنگ، طبقه کارگر وزحمتکشان را با چالشهای متعددی مواجه کرده است. در عین حال تشدید بحرانهای اقتصادی و روی آوری دول سرمایه داری به جنگ و کشتار ماهیت این نظام وضرورت انقلاب اجتماعی و استقرار سوسیالیسم را آشکارترساخته است. وراه حل های کارگری وسوسیالیستی نزد افکارعمومی کارگران وزحمتکشان جهان از مقبولیت بیشتری برخوردارشده است.
جنگ میان قدرتهای سرمایه داری جز ویرانی و کشتار نتیجه دیگری که به نفع توده های عظیم کار وزحمت باشد، در بر ندارد . در این جنگهای ارتجاعی، درحالیکه کارگران و محرومان هر دو طرف در جبهه های جنگ همدیگر را سلاخی میکنند، شرکتهای تولید کننده سلاح ومهمات و ملزومات جنگی ، صاحبان قدرت و ثروت، دلالان و سفته بازان ورانت خواران و قاچاقچیان کله گنده بر ثروت های خود میافزایند. اول ماه مه امسال ضمن مخالف با جنگ افروزیهای رژیم و دولت نژاد پرست اسرائیل و سایر قدرتهای سرمایه داری که در پی گسترش جنگ هستند، به اقدامات اعتراضی وانقلابی خود را بر علیه جنگ و بر علیه نظام سرمایه داری، سازمان دهیم.ازطریق وسائل ارتباط جمعی آگاهی توده های طبقه کارگر و محرومان جامعه را نسبت به علل و نتایج جنگ آگاه سازیم ودرک آنها از وضعیت اقتصادی واجتماعی غیرقابل تحمل ورنجهای بیشماری که نظام سرمایه برزندگی آنهاتحمیل کرده است، راارتقاء دهیم.

کارگران پیشرو و انقلابی!
مبارزات ضد سرمایه داری درحال گسترش در میان متحدین اصلی طبقه کارگراست.
بمثابه بخش آگاه وپیشرو جنبش کارگری، ضمن گسترش دامنه تبلیغ وترویج سوسیالیسی در میان همکاران خود وحفظ استقلال طبقاتی کارگران، اول ماه مه امسال باشعارمحوری کار- مسکن-آزادی و شعارهای قطع بی درنگ جنگ ارتجاعی و کشتار، به میدان بیائیم و با طرح مطالبات اقتصادی،اجتماعی وسیاسی، زمینه های سازمانیابی واتحاد متحدین طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی را زیرچتر جبهه ای انقلابی با هدف سرنگونی نظام حاکم و استقرارساختاراقتصادی اجتماعی نوین مبتنی برشوراها، تقویت کنیم.

زنده با اتحاد جهانی طبقه کارگر

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ٢٦ فروردین ۱۴۰٣