افق روشن
www.ofros.com

بیانیه بمناسبت اول ماه مه


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                   پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹٢

سازمان اتحادفدائیان کمونیست، با گرم ترین درودها فرارسیدن اول ماه مه ، روزتجلی همبستگی جهانی کارگران را به همه کارگران ایران وجهان شادباش میگوید. روزاول ماه مه تاریخ زنده مبارزات طبقه کارگر برای رهائی ازستم واستثمار وزوروسرکوب نظام سرمایه داری وروز تجلی همبستگی جهانی کارگران است . دراول ماه مه ١٨٨٦ خون سرخ کارگران اعتصابی شیگاگو به خاطر مبارزه علیه ستم واستثمار وزور و سرکوب سرمایه داری و بخاطر معمول داشتن روزکار هشت ساعته خیابانهای شهر را گلگون کرد . اگرچه درآن روز ها اعتصابات پرشکوه کارگران سرکوب شد و نمایندگان کارگران به دار آویخته شدند .اما دنیای سرمایه نتوانست با به خون کشیدن اعتصاب کارگران شیگاگو فریاد طبقه کارگر را برای رهائی از ستم واستثمار خاموش سازد و اراده آنها رادرهم شکند. درنتیجه تداوم مبارزه کارگران دولت وسرمایه داران مجبوربه عقب نشینی شدند و بدین ترتیب کارگران آمریکا با ادامه مبارزات خود، روزکارهشت ساعته را به سرمایه داران ودولت تحمیل کردند وبه بسیاری ازخواست های خود دست یافتند.
تداوم مبارزه ومقاومت کارگران شیگاگو درمدت کوتاهی به اثبات رسانید که درصورت اتحاد و اتفاق کارگران ودرصورت تداوم مبارزه طبقه کارگر، دولت وسرمایه داران را یارای مقابله با آنها نیست. تنها درصورت نفاق ودودستگی و نفوذ افکار وعقاید بورژوازی دردرون طبقه کارگر است که مبارزات آنها را باشکست مواجه میسازد. مبارزات کارگران شیگاگو درسهای گرانبهائی برای طبقه کارگر جهان دربرداشت و تحول بزرگی را درارتقای سطح آگاهی کارگران ومناسبات بین نیروی کار وسرمایه بوجود آورد.به همین مناسبت هرسال در روزاول ماه مه، کارگران سراسر جهان دست ازکارمیکشند وبا صفوف متحد خود درمقابل سرمایه داری قدرت وهمبستگی خودرا به نمایش میگذارند.
امسال کارگران جهان درشرایطی به پیشوازاول ماه مه میروند که جهان درآتش بحرانهای طولانی مدت سرمایه داری میسوزد و بار اصلی این بحرانها بیش ازهمه بردوش کارگران وتوده های محروم جهان قرارگرفته است. دریکسال گذشته درمقابله با تعرض سرمایه داری به حقوق ومعیشت کارگران، میلیونهاکارگر کشورهای سرمایه داری ازجمله درکشورهای اروپا وآمریکا دست به اعتصاب، تظاهرات و تجمعات مختلف زدند. تردیدی نیست که دراول ماه مه امسال شاهد مارش شکوهمند کارگران علیه نظام سرمایه داری درکشورهای مختلف جهان خواهیم بود. شرکت دراین تظاهرات وتلاش درجهت سازماندهی و ارائه شعارهای رادیکال وضد سرمایه داری، ازجمله وظایفی است که نباید فراموش شود.
درایران نیز تشدید بحران اقتصاد ی، تورم افسارگسیخته و گرانی سرسام آور مایحتاج عمومی، اخراجهای دسته جمعی - باوجود میلیونها کارگر بیکار وجوانان جویای کار - ،سطح پائین دستمزد ها و تعویق های چند ماهه درپرداخت حقوق کارگران شاغل به همراه ثروت اندوزی بی حساب وکتاب مافیای قدرت وثروت ازطریق تشدید استثمار و اختلاس ودزدی و فساد اداری، زندگی کارگران وزحمتکشان جامعه را با دشواریهای بی شماری مواجه نموده است. درسال گذشته برغم سرکوبگریهای رژیم اما کارگران دردفاع از حق معیشت خود ودرمقابله با تعرضات سرمایه داران ودولت به حق و حقوقشان ،به ده ها اعتصاب و تجمع اعتراضی دست زدند .اول ماه مه امسال برای کارگران ایران فرصت مناسبی است تا برغم تهدیدات رژیم و دسیسه های عوامل آن دردرون کارگران، دست ازکارکشیده و با تجمعات وتظاهرات خود این روز بزرگ را پاس دارند وبا طرح مطالبات وخواست های خویش و اعلام همبستگی با کارگران جهان اول ماه مه را به روزتشدید مبارزه علیه نظام سرمایه داری حاکم و دستگاه دولتی سرکوبگر آن، تبدیل سازند.
سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمثابه تشکل بخشی ازکارگران پیشرو و کمونیست، این روز بزرگ و تاریخی را به همه کارگران شادباش گفته و آنها را به اتحاد ومبارزه برای تحقق خواست های اقتصادی وسیاسی خویش فرامیخواند.

کارگران مبارزسراسر ایران
اول ماه مه روز تجلی اتحاد وهمبستگی کارگران جهان علیه نظام سرمایه داری است. با شعار محوری کار- مسکن - آزادی به استقبال اول ماه مه برویم و درهمبستگی با کارگران سراسرجهان، درهرجا که هستیم وبه هرطریق که میتوانیم، با سازماندهی تظاهرات وتجمعات اعتراضی، مطالبات اقتصادی و خواست های سیاسی خوددرا مطرح سازیم و با فشرده ترکردن صفوف خود دربرابر سرمایه داران ودولت حامی آنها،قدرت وتوانائی طبقه کارگر را به نمایش بگذاریم و یادهزاران کارگری که درراه تحقق خواست های کارگران و درراه آزادی وسوسیالیسم جان باخته اند را گرامی داریم.

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

زنده باد استقلال طبقاتی کارگران

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

پنجم اردیبهشت ماه ١٣٩٢