افق روشن
www.ofros.com

!گرامی باد اول ماه مه روزتجلی اتحادوهمبستگی کارگران سراسرجهان


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                     دوشنبه ٨ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲٧ آوریل ۲۰٢٠

کارگران مبارز!
امسال اول ماه مه روزتجلی همبستگی واتحادکارگران سراسرجهان درمقابل نظام سرمایه داری را درشرایط متفاوتی برگزارمیکنیم.
ویروس کشنده کرونا درنتیجه تخریب محیط زیست،تقلیل ،حذف ویا خصوص سازی تامین اجتماعی وامکانات بهداشتی، درسراسردنیا شیوع یافته است .طبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردم به عینه شاهدند که چگونه صاحبان زر وزور،حتی دربحبوحه چنین کشتاری جزبه سود، چیزدیگری نمی اندیشند.عاملیت اشکارصاحبان سرمایه وقدرتهای سیاسی آنها درشیوع گسترده این بیماری و ناتوانی آنها درمهار ورساندن خدمات یهداشی لازم برای محدودکردن ومداوای بیماران، تاکنون میلیونهانفر عمداتا طبقات کارگرو محروم را آلوده وبیش از دویست هزارنفررا به مرگ ونیستی کشانده است وصدهامیلیون نفر بیکار وازهستی ساقط شده اند .طبقه سرمایه دارکشورهای مختلف، تلاش میکنند مسئولیت این کشتار وقتل عام را به گرد همدیگر انداخته ویا به بی مبالاتی زحمتکشان نسبت دهند ورسوائی و ناتوانی نظام سرمایه داری را لاپوشانی کنند. ودرعین حال سطح انتظارات ومطالبات توده های طبفه کارگر ومحرومین جامعه راپائین آورده و باربحران را نه ازصندوق سرمایه داران و بودجه های عظیم تسلیحات کشتارجمعی وغول های جند ملیتی،-که ازهمان اول برای جبران ضررهای احتمالی شان تیلیاردها دلار ازثروت عمومی وپول مالیات دهندگان را دریافت نموده اند- بلکه برگرده طبقه کارگروزحمتکشان جامعه بنهند. برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

*********

*********

*********

*********