افق روشن
www.ofros.com

تراکت ها بمناسبت اول ماه مه


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                      پنجشنبه ٣ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳ آپریل ۲۰۱۵

تراکت شماره ٣ بمناسبت اول ماه مه

تراکت شماره ٢ بمناسبت اول ماه مه

تراکت شماره ١ بمناسبت اول ماه مه