افق روشن
www.ofros.com

،اول ماه مه روز جهانی کارگر

اعلام مبارزه آشتی ناپذیر طبقه کارگر علیه سرمایه داری است

شاپور احسانی راد                                                                                             شنبه ١ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۲۱ آپریل ۲۰۱٨

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز شادی ما کارگران است چرا که این روز، ناقوس مرگ جهانی "سرمایه" را به صدا در می آورد.
ما این روز را که محصول مقاومت، ایستادگی و جانفشانی میلیونها انسان مبارز و شجاع می باشد گرامی می داریم و به پاس دستاوردهای عظیم و مبارزات مستمر طبقه کارگر جهانی در جهت اعتلای جامعه بشری، جشن و شادی برپا می کنیم.
اول ماه مه، روز اعلام همبستگی و اتحاد همه کارگران جهان برای مبارزه آشتی ناپذیر با "استثمار" است، مبارزه با بهره کشی انسان از انسان به عنوان نفرت انگیزترین پدیده تاریخ بشری که باعث و بانی جامعه طبقاتی، منفعت، حرص، کینه و دشمنی بین انسانها شده است و این روز باشکوه تاکیدی قاطعانه بر این حقیقت رهایی بخش است که مبارزه ای که بردگان با پیکاری خونین شروع کردند و رعیت ها آن را با نثار جان استمرار بخشیدند ما کارگران در یک جدال نفس گیر با بربریت سرمایه، باید با ساختن جامعه ای فارغ از استثمار، کارمزدی و مالکیت که همه انسانها در آن آزاد و برابر باشند به سرانجام برسانیم.
اول ماه مه یازده اردیبهشت، روز جهانی کارگر برای ما کارگران ایران علاوه بر اعلام اتحاد و همبستگی با کارگران جهان و مبارزه آشتی ناپذیر با بنیادهای مناسبات منحط سرمایه، مبارزه ای بی امان و آشتی ناپذیر با همه مظاهر استبداد، دیکتاتوری، جهل و خرافه، فساد، فقر، فلاکت، بیکاری، تبعیض، نابرابری و تخریب محیط زیست است.
یازده اردیبهشت، روز جهانی کارگر در سال ٩٧ برای ما کارگران ایران، نه تنها روز اعتراض و به میدان آمدن برای همه مطالبات خود اعم از افزایش دستمزد، پرداخت حقوق های معوقه، حل معضل چند میلیون بیکار و ایجاد اشتغال و دهها مصیبت دیگر می باشد بلکه ما کارگران در این روز تاریخی اعلام خواهیم کرد سالها بی حقوقی، گرسنگی، سرکوب و سیکل مبارزه برای چندر غاز دستمزد به همت مبارزات پیگیرانه طبقه کارگر و به یمن جنبش فراگیر فرودستان در دی ماه سال گذشته به سطحی دیگر از مبارزه اجتماعی ارتقا یافته است.
ما کارگران کل زندگی را با همه مواهب و نعماتش و برای همه انسانها می خواهیم، ما با آمدن به خیابانها اعلام خواهیم کرد اختلاسگران، غارتگران، بانکداران، قاچاقچیان و سرمایه داران دزد و تروریست باید شرشان را از این جامعه کم کنند، ما کارگران در این روز در قامت خود و با همه نیروی قدرتمند اجتماعی مان، فریاد متحدمان را برای بر پایی جامعه ای آزاد و برابر فریاد خواهیم کشید.

شاپور احسانی راد - اول اردیبهشت ١٣٩٧