افق روشن
www.ofros.com

ما کارگران وضعیت موجود را تحمل نخواهیم کرد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        جمعه ٩ اردیبهشت ١٣٩٠

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به منابست اول ماه مه روز جهانی کارگر

اول مه ۲۰۱۱- ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

ما کارگران وضعیت موجود را تحمل نخواهیم کرد

اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اتحاد و اعتراض میلیونی کارگران به ستم و نابرابری سیستم سرمایه داری است. در این روز میلیونها کارگر در سرتاسر جهان متحد و یکپارچه دست از کار میکشند و با برگزاری اعتراضات خیابانی بر علیه فقر و فلاکت و بی حقوقی و تبعیض به پا میخیزند و رهائی از ستم و استثمار را فریاد میزنند. این سنت هر ساله اول ماه مه در سرتاسر جهان است.
اما اول ماه مه امسال در شرایطی متفاوت تر در حال فرا رسیدن است. جهان معاصر از دو دهه گذشته به این سو بیش از همیشه در معرض شدیدترین بحرانهای اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است. بحران اقتصادی چند سال گذشته در اروپا و دیگر نقاط جهان نه تنها فروکش نکرده است بلکه علیرغم همه تمهیداتی که از سوی کارگزاران جهانی سرمایه برای فایق آمدن بر آن بکار گرفته شده، این بحران بیش از پیش در حال وارد شدن به مراحل خانمان براندازتری قرار گرفته است. تحول خواهی مردم خاورمیانه تقریباً کل پهنه این منطقه را در بر گرفته است و نیاز به تغییرات بنیادی در زندگی بشر در جای جای جهان در حال خودنمایی است. عجز و درماندگی سیستم سرمایه داری برای اداره جامعه انسانی و نیاز عینیت یافته بشریت معاصر برای گذر از این جهان وارونه، آن شرایط ویژه ای است که اول ماه مه امسال بر بطن آن در حال فرا رسیدن است.
به موازات این شرایط در یک بعد جهانی، تا آنجا که به موقعیت سیستم سرمایه داری در ایران و شرایط ویژه کار و زیست کارگران در آن مربوط می‌شود سال گذشته، سال بی سابقه ترین تهاجمات به زندگی زیر خط فقر طبقه کارگر ایران بود. در حالیکه کارگران ایران در طول سالهای گذشته با دستمزدهای زیر خط فقر، بیکارسازیها و قراردادهای موقت و سفید امضا به موقعیت فلاکت باری رانده شده‌ بودند سال گذشته با آغاز اجرای طرح قطع یارانه ها و دست بردن به قانون بیمه بیکاری و بازنشستگی و..، دور تازه و مصیبت بارتری از تهاجم به زندگی و معیشت کارگران آغاز شد، در حالی که هر روزه و هر لحظه بر قیمت کالاهای اساسی افزوده شد حداقل دستمزد کارگران با افزایش بسیار ناچیز ۹ درصدی عملاً به مرحله انجماد کشانده شد و اداره کنندگان جامعه بی هیچ پرده پوشی و چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری آنان را در معرض فقر و فلاکتی افزونتر از همیشه قرار دادند.فرا رسیدن اول ماه مه امسال برای ما کارگران ایران با چنین شرایطی عجین شده است، شرایطی که جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و فقر و فلاکت روز افزون برای ما کارگران حاصلی دیگر ندارد و ما تحت چنین شرایط فلاکتباری بدون تردید نظاره‌گر نخواهیم بود و از حق حیات انسانی خود متحد و یکپارچه دفاع خواهیم کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک فرا رسیدن اول ماه مه به کارگران ایران و سراسر جهان و با تأکید بر ایستادگی کارگران در برابر وضعیت فلاکتبار موجود، اعضا خود و عموم کارگران در تمامی نقاط کشور را به برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم اول ماه مه و مبارزه‌ای متحد و همبسته در یک بعد سراسری برای افزایش دستمزدها، برچیده شدن قراردادهای موقت و تحقق خواستهای مطرح شده در قطعنامه اول مه تشکلهای کارگری فرا میخواند و اعلام میدارد برگزاری مراسم اول ماه مه و اعتراض به ستم و استثمار و فقر و نابرابری یکی از بدیهی ترین حقوق اجتماعی طبقه کارگر است و ما کارگران با شرکت در مراسم های اول ماه مه از این حق مسلم و خدشه ناپذیر خود متحدانه دفاع خواهیم کرد و همگام با هم طبقه ای های خود در سرتاسر جهان فریاد اعتراض به هر گونه ستم و نابرابری را سر خواهیم داد.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰