افق روشن
www.ofros.com

زنده باد اول ماه مه روز اعتراض و همبستگی بین المللی کارگران


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      دوشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩١

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه

زنده باد اول ماه مه روز اعتراض و همبستگی بین المللی کارگران

کارگران و همکاران در سراسر ایران
در روز اول ماه مه امسال، کارگران جهان بر متن بحران اقتصادی و تهاجم به زندگی و معیشت خود در اقصی نقاط جهان و بر متن عروج جنبش اشغال وال استریت و اعتراضات هر روزه کارگری در بسیاری از کشورها، خیابانها را بیش از همیشه به تسخیر خود در خواهند آورد و پهنه گیتی آکنده از فریاد برابری خواهی کارگران و جمعیت ٩٩ درصدی ها خواهد شد. به موازات این شرایط در یک بعد جهانی تا آنجا که به اوضاع اقتصادی ، حقوق اجتماعی و تهاجم به معیشت کارگران و اعتراضات کارگری در ایران مربوط میشود شرایط به گونه ای دیگر است. هجوم به زندگی و معیشت ما کارگران در ایران محدود به یک دوره نبوده و نیست. سی سال تمام است با دستمزدهایی که خود می برند و خود می دوزند، هر ساله سفره خالی ما کارگران را خالی تر کرده اند، در یک دوره بیست ساله، رواج قراردادهای موقت و سفید امضا را به جایی رساندند که دیگر هیچ استخدام رسمی و دائمی صورت نمیگیرد، شرکتهای پیمانکاری را بر گرده ما سوار کردند تا بخشهای دیگری از سرمایه داران نیز از موهبت غارت و چپاول دسترنج ما کارگران بی نصیب نمانند، تحت عناوین مختلف نساجی ها و کارخانه های بسیاری به تعطیلی کشانده شدند تا لشکری هر چه عظیم تر از بیکاران را به عنوان نیروی کار ذخیره و ارزان در دست داشته باشند. برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و هر گونه فعالیت صنفی کارگری را جرم تلقی کردند تا کارگران قادر به هیچگونه اعتراض متشکل و سازمانیافته ای نشوند و اینک با اتمام فاز اول اجرای قطع یارانه ها و زمزمه آغاز فاز دوم آن و افزایش چندین برابری قیمتها، در حال سوق دادن زندگی میلیونها خانواده کارگری از خط فقر به خط مرگ هستند و همزمان در صدد اصلاحات ضد کارگری تر در قانون کار بر آمده اند تا چپاولگری بیش از پیش سرمایه را بر هست و نیست ما کارگران بطور قانونمندی نهادینه تر کنند. باید به این وضعیت خاتمه داده شود، گردانندگان جامعه هیچ نقطه پایانی جهت پایان بخشیدن به خالی تر کردن سفره های خالی ما کارگران برای خود قائل نیستند و این فقط نیروی اعتراضی متحد و سراسری ماست که قادر خواهد شد به وضعیت موجود پایان دهد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک فرا رسیدن اول ماه مه و اعلام همبستگی با جنبش اشغال وال استریت و اعتراضات کارگری در سرتاسر جهان و با تأکید بر ایستادگی کارگران ایران در برابر وضعیت فلاکتبار موجود، اعضا خود و عموم کارگران در سراسر کشور را به برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم اول ماه مه و مبارزه‌ای متحد و همبسته در یک بعد سراسری برای افزایش دستمزدها و خلاصی از وضعیت مشقت بار موجود فرا میخواند و اعلام میدارد برگزاری مراسم اول ماه مه و اعتراض به ستم و استثمار و فقر و نابرابری از بدیهی ترین حقوق اجتماعی طبقه کارگر است. ما کارگران با شرکت در مراسم اول ماه مه از این حق مسلم و خدشه ناپذیر خود متحدانه دفاع خواهیم کرد و همگام با هم طبقه ای های خود در سرتاسر جهان فریاد اعتراض به هر گونه ستم و نابرابری را سر خواهیم داد.

زنده باد مبارزه و همبستگی سراسری کارگران ایران

زنده باد اول ماه مه روز اعتراض و همبستگی بین المللی طبقه کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم اردیبهشت ماه ١٣٩١