افق روشن
www.ofros.com

نیروهای امنیتی مانع برگزاری وگردهمائی کارگران در محل اداره کارشدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      پنجشنبه ١١ اردیبهشت ۱۳۹۳

پیرو درخواست هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزارنفری کارگران وحمایت وفراخوان اتحادیه آزادکارگران ایران برای تجمع وگرامیداشت روزجهانی کارگر درمحل اداره کار، پیش از ساعت ١٠ اعلام شده واز اولین ساعت صبح ، ساختمان اداره کار وتمامی محله های منتهی به آن توسط نیروهای امنیتی قرق شده وتحت کنترل شدید قرار داشت. بنا به گزارش های رسیده به سایت اتحادیه حضور مامورین وپلیس همراه با تعداد بسیار زیادی لباس شخصی ، نظر هر رهگذری را بخودجلب میکرد.این تعدادچشمگیرنیروهای پلیس وامنیتی ، مانع حتی توقف لحظه ای هرعابری میشدند.
کارگران وفعالین کارگری در گروه های چند نفره بصورت پراکنده در اطراف خیابان وکوچه های منتهی به اداره کار منتظر فرصت بودند که از ساعت حدود ١٠ صبح با ضرب وشتم نمودن آقای شاهپوراحسانی راد از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزادگارگران، هنگام بلندکردن پلاکارد ودستگیری ایشان ، تحرکات بیشتری از طرف کارگران صورت گرفت که به بازداشت خانم پروین محمدی عضو دیگرهیئت مدیره این اتحادیه ونیز تعدادی از امضاء کنندگان طومار٤٠ هزارنفری ،روند دستگیری کارگران، ابعاد بیشتری بخودگرفت. وعملا مانع تجمع کارگران در این روز شدند.
بنا به گفته شاهدان عینی تعدادی در مینی بوسهای ون نیروی پلیس وتعدادی هم در اتومبیل های نیرو های امنیتی دستگیر واز منطقه به محل نامعلومی برده شدند.
این پاسخی بود به تجمع مسالمت آمیز و برحق کارگران دراین روز جهانی متعلق به طبقه کارگر و تمامی انسانهای آزادیخواه که برای طرح بدیهی ترین مطالباتشان قصد تجمع وخواندن قطعنامه راداشتند.
اتحادیه آزادکارگران این جلوگیری وممانعت نیروهای امنیتی، پلیس ولباس شخصی ها، از تجمع مسالمت آمیز و بویژه بازداشت اعضای خود وسایرکارگران شرکت کننده را بشدت محکوم میکند وبرخواسته های برحق کارگران ازجمله اجرای بی چون وچرای ماده ۴١ قانون کار وهمچنین تامین معیشت بیکاران جامعه و تضمین یک زندگی خانواده کارگری مطابق با استاندارهای امروز جوامع بشری پای میفشارد.

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران ١١ اردیبهشت ٩٣