افق روشن
www.ofros.com

پیام به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     چهارشنبه ٨ اردیبهشت ١٣٨٩


با شرکت هر چه گسترده تر در مراسم اول ماه مه به دفاع از حق حیات انسانی خود بر خیزیم

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر (اول مه ٢٠١٠- ١١ اردیبهشت ٨٩)

اول ماه مه روز جهانی کارگر در پیش است، این روز، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی ما کارگران به فقر و فلاکت و ستمی است که نظام سرمایه داری بر ما تحمیل کرده است.
در این روز کارگران در ابعادی میلیونی در نقاط مختلف جهان دست از کار میشکند، چرخهای تولید را میخوابانند، به خیابانها می ریزند و متحدانه فریاد برابری خواهی و رهایی از مشقات نظام سرمایه داری را سر میدهند.
اما اینجا در ایران، طبقه حاکم از یک سو با سرکوب هر گونه مراسم مستقل کارگری در روز جهانی کارگر و از سوی دیگر با توسل به نهادهای فرمایشی و براه انداختن مراسمهای دولتی، امکان برگزاری مراسم اول ماه مه را از طبقه کارگر ایران سلب کرده است.
مقابله با برگزاری مراسم های مستقل کارگری در اول ماه مه و به زندان افکندن و وارد کردن ضربات تازیانه بر گرده کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر، تنها گوشه کوچکی از بی حقوقی مطلق و مصائب بی شماری است که سیستم سرمایه داری در ایران بر طبقه کارگر تحمیل کرده است.
سرمایه داری ایران در طول سی سال گذشته از طریق ممنوع کردن برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر و با توسل به سرکوب و مقابله با تشکل یابی کارگران توانسته است قدم به قدم دستمزدهای ما کارگران را به یک چهارم زیر خط فقر تقلیل دهد، قراردادهای موقت را بر ما تحمیل کند و با عدم پرداخت بموقع دستمزدها و اخراج سازیها شرایط به غایت جهنمی را بر میلیونها خانواده کارگری تحمیل کند.

کارگران!
اقدام به برگزاری مراسم اول ماه مه و شرکت میلیونی در مراسم های این روز، یکی از حلقه های مهم و حیاتی پیشروی ما کارگران برای دست یابی به یک زندگی انسانی است.
اول ماه مه(١١ اردیبهشت ماه)، روز ابراز قدرت ما و روز اعتراض ما کارگران به دستمزدهای زیر خط فقر، طرح قطع یارانه ها، عدم پرداخت دستمزدها، اخراج سازیها، قراردادهای موقت و روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر و مبارزه متحدانه ی ما کارگران برای رهائی از ستم و استثمار و بر پائی دنیائی بهتر است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک فرا رسیدن اول ماه مه به کارگران ایران و عموم کارگران در سراسر دنیا، اعضا خود و همه کارگران در نقاط مختلف کشور را به برگزاری هر چه با شکوهتر مراسم اول ماه مه فرا میخواند و اعلام میدارد برگزاری مراسم اول ماه مه و اعتراض به ستم و استثمار و فقر و نابرابری یکی از بدیهی ترین حقوق اجتماعی طبقه کارگر است و ما کارگران با شرکت در مراسم های اول ماه مه از این حق مسلم و خدشه ناپذیر خود متحدانه دفاع خواهیم کرد و همگام با هم طبقه ای های خود در سراسر جهان فریاد اعتراض به هر گونه ستم و نابرابری را سر خواهیم داد.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هفتم اردیبهشت ماه ٨٩