افق روشن
www.ofros.com

طبل خانه کارگر باز هم سوراخ شد و رسوائی بار آورد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          یکشنبه ١۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱ مه ۲۰۱٦

امروز ۱۱ اردیبهشت مراسم دولتی خانه کارگر با حضور محجوب رئیس خانه کارگر، صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان و حبیبی از طرف کانون شوراهای اسلامی کار برگزار گردید. محجوب به خود می بالید که امسال توانسته است مراسم روز کارگر را بدون مجوز برگزار کند! و جالب این که بلافاصله از کسانی (دولت) که نهایتا امروز این خواسته قانونی را به رسمیت شناختند، قدردانی کرد. اما همزمان با تملق و مجیزگوئی محجوب از کسانی که به گفته او خواست برگزاری مراسم روز کارگر را برای کارگران به رسمیت شناخته اند، نیروهای امنیتی به کارگران، معلمین و دانشجویانی که با پلاکاردهای حاوی مطالبات کارگری در مراسم خیابان طالقانی حضور داشتند، یورش برده و حسین آذرگشب معلم و عضو کانون دفاع از حقوق کودک و دو تن از اعضاء سندیکای شرکت واحد، سید رسول طالب مقدم و ناصر محرم زاده را بازداشت کرده که اعضاء سندیکای واحد در پایان مراسم آزاد شدند اما حسین آذرگشب به زندان اوین منتقل گردیده است.در سنندج نیز نیروهای امنیتی و انتظامی به شرکت کنندگان مراسم روز کارگر که برگزاری آن توسط همکاران محجوب در مقابل خانه کارگرشهر سنندج فراخوان داده شده بود، حمله می کنند و بعد از درگیری و ضرب و شتم کارگران، سه نفر از آنان را به نامهای لطف اله احمدی، نادر رضاقلی و حسین حسن آبادی بازداشت می کنند. محجوب امروز بد جوری شرمسار شد. او که فکر می کرد اگر خود را به فراموشی بزند، کارگران نیز فراموش خواهند کرد که هم اکنون دهها کارگر و فعال کارگری به جرم شرکت در مراسمات روز کارگر و اعتراض به شرایط فلاکتبار کارگران در زندان بسر می برند یا احضار و تهدید فعالین توسط اطلاعات تهران به منظور ممانعت از امضاء بیانیه مشترک بر سر خواست افزایش دستمزد سال ۹۵ و همچنین احضار و تهدید فعالین کارگری سنندج در آستانه روز جهانی کارگر توسط اداره اطلاعات این شهر به خاطر جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را فراموش خواهند کرد و نمایش عوامفریبانه و ریاکارانه اش بدون دردسر برگزارخواهد شد، اما حضور کارگران، معلمان و دانشجویان با خواستهای صریح و روشن انسانی در مراسم خیابان طالقانی تهران و شهر سنندج، محجوب و تشکیلات ضد کارگریش که با هماهنگی دستگاههای سرکوب دولتی عوامل خود و افراد گول خورده را به نام کارگران ایران، پشت سیاستها و برنامه های پسا برجام و ادامه ریاضت اقتصادی در مراسمات نمایشی به خط کرده بود، رسوا تر و بی اعتبارتر از گذشته نمود .این جواب طبقه کارگر در هر مجالی هرچند اندک که پیش آید به این نهادها و دستجات ریاکار است که دهها سال است جز ضدیت با کارگران هیچ چیز در کارنامه شان نیست. امروز کسانی که محجوب را مأمور برگزاری نمایش دروغین کرده بودند، با دستور حمله به شرکت کنندگان در همان مراسمات نمایشی و فریب کارانه، به خاطر اینکه مطالبات کارگری نوشته شده بر پلاکاردها در دست داشتند، بار دیگر اعلام کردند که کارگران حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را ندارند و آنچه نیاز به مجوز ندارد، نمایش ضدیت با منافع کارگران در این روز است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۱۱ اردیبهشت ۹۵