افق روشن
www.ofros.com

طبقه کارگر رهاننده ای جز نیروی خود ندارد


فریاد کارگر                                                                                                 سه شنبه ٣۱ فروردین ۱۳۹۵ - ١۹ آوریل ۲۰۱٦

فراخوان اول مه

اعتراض های فزاینده جنبش کارگری طی فضای پسا بر جام در مقابل یورش افسار گسیخته حاکمان سرمایه به سطح معیشت چند بار زیر خط فقر ویا به بیان دیگر خط مرگ شدت وحدت بی سابقه ای به خود گرفته هم از نظر گستردگی وهم از نظر تداوم زمانی در هیچ دوره ای از مبارزات تاریخی طبقه کارگر در ایران با این ابعاد واندازه سابقه نداشته است،از یک طرف ناشی از سختی معیشتی که گریبان جامعه کارگری را گرفته است که دیگر کارد به استخوان رسیده است وواقعا به عرصه جنگ مرگ وزندگی کشانده است واز سوی دیگر انتظارات فضای توافقات برجام به فرجامش رسید وهمزمان توهم پراکنی به بهبود امور از طرف سرمایه داران وکارگزارانش به پایان خود رسیده است زیرا سرمایه بنا بر ماهیتش فقط به فکر رهاندن خود از بحران وتداوم سود اندوزی اش می باشد وکارگر را تا زمانی برایش دیده می شود که ارزش اضافه ایجاد کند وبر انباشت سرمایه همت گمارد در غیر این صورت شبحی بیش نیست که باعث آلودگی فضای مقدس انباشت سرمایه می باشد که بایستی از سرراه برداشته شود.
بیکاری به شدت درحال گسترش است از یک سو ورشکستگی شرکت ها وموسسات که با اخراج های وسیع وبی رویه روبرو هستیم واز سوی دیگر به میدان آمدن نیروی کار جوان وعمدتا تحصیل کرده به بازار کاری که در حال سقوط است.ازسویی سرمایه داران می خواهند باقربانی کردن کارگران به پیشگاه سرمایه خودرااز بحران برهانند اما از سوی دیگر این غول خفته درحال بیدار شدن است وجنبشی از اعماق شکل می گیرد که اریکه سلطه سرمایه را به لرزه در می آورد.وبا خیالی واهی به حمله ای پیشگیرانه وسرکوب فعالین ورهبران کارگری با اتهام های واهی امنیتی به زندان وشلاق محکوم می کنند که از این طریق جنبش مطالبات انباشته کارگران را متوقف واعتراضات را به محاق ببرند.
دراین مناسبات زنان در شرایطی متاسفانه ازنظر حقوقی نیمه انسان قلمداد می شوند وبه این صورت نیم جامعه درحذف کامل حقوق اقتصادی اجتماعی وسیاسی و... بسر می برند وکودکان به مثابه نسل فردای جامعه ازحقوق رفاهی وتحصیلی برخوردار نیستند وبه وحشیانه ترین شکلی مورد استثمار قرار می گیرند واز هر طرف که نگاه بیندازیم تباهی محض حاکم شده است اعتیاد گسترده وبخش وسیعی از زنان به عنوان کارگران جنسی به دام مافیای مخوف که اکثرا ازاعوان وانصار می باشند گرفتار شده اند... محیط زیست از منابع آب تا جنگل وهوای پاک کاملا به تخریب کشانده شده است.
با تمام تهدید هایی که در آن بسر می بریم غافل از آن نیستیم که پیشبرنده تاریخ جوامع همیشه تاریخ کشمکش ها ومبارزات طبقاتی بوده است که ما را مستثنی نمی کند ما در فرصتی تاریخی هستیم که برای عبور از وضع موجود بایستی با تمام نیروی اعتراضی مان ودر چار چوب منافع طبقاتی خود به میدان بیاییم وهمگی اعم از زن ومرد وکودک و جوان دوش بدوش هم ومتشکل پرچم مطالباتی خودرا بیفرازیم...پیام رهبران دربند کارگران ومعلمان جعفر عظیم زاده واسماعیل عبدی با تمام خواسته ها ومطالباتشان را پرچم مطالبات خود را در صفوفی متشکل از کارگران ومعلمان وبیکاران وزنان وجوانان برای برگزاری هرچه با شکوه تر اول مه فرا خوان می دهیم که فصلی جدید از اتحاد وهمبستگی را در دستور کار خود قرار خواهیم داد. پیشا پیش ضمن گرامیداشت اول مه کلیه تشکل های مستقل کارگران ومعلمان وپرستاران را برای بیانیه مشترک وبرگزاری مشترک پرشکوه اول مه در صفوفی متشکل وگسترده دعوت به همراهی وهمگامی می کنیم.

فریاد کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران