افق روشن
www.ofros.com

برگزاری مراسم اول مه در اندیمشک


فعالین کارگری اندیمشک                                                                                       شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲ مه ۲۰۱۵

زنده با اتحاد و همبستگی تمامی کارگران جهان

روز جهانی کارگر با حضور ۵٠ نفر از فعالین کارگری و اجتماعی در شهر اندیمشک برگزار گردید. در این مراسم تاریخچه روز جهانی کارگر توسط مجری برنامه بیان گردید و در ادامه یکی از فعالین کارگری ضمن تبریک این روز به تمام کارگران به بررسی وضعیت کارگران پرداخت و در انتها با خواندن بیانیه ای که حول خواسته‌ها و مطالبات کارگران بود.این جلسه پس از دوساعت خاتمه یافت. بار دیگراین روز را به تمامی کارگران وتوده زحمت کش شاد باش میگوییم.
خبر فوق توسط فعالین کارگری اندیمشک تنظیم و بدست اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است.

فعالین کارگری اندیمشک

اتحادیه آزاد کارگران ایران