افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت گرامی داشت اول ماه مه

سخنرانی و بحث آزاد


کمیته‌ فعالین کارگری سوسیالیستی                                                                          شنبه ۲۷ فروردین ١٣٩٠

 

کمیته‌ فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت

شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۰