افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت اول مه … «نه» به سرمايه دارى٬ یک دنیای بهتر ممکن است


حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                                                             پنجشنبه ٧ اردیبهشت ١٣٩١

کارنامه سرمایه داری مملو از جنایت علیه ما کارگران است. همه می بینیم که فقط در این چند سال چگونه طبقه ما را به فلاکت وسیع تر کشانده اند. دیگر فقط کار شاق و استثمار نیست، بردگی و کار مجانی به سهم و زندگی بخشی از طبقه ما تبدیل شده است. در اين اوضاع که ميليون ميليون کارگر به خيابان پرتاب و زندگى شان نابود ميشود٬ سرمايه داران از صدها ميليون دلار جايزه و حمايت دولت از جيب کارگران بهره مند ميشوند. امروز دیگر صحنه عیان است. همه میبینند که جنگی کلاسیک، جنگ بورژواها و دولتهایشان علیه طبقه کارگر و سوسیالیسم در جریان است. ما کارگران باید از موضع دفاع به موضع تهاجم خیز برداریم. مسئله ساده است: بحران اقتصادى کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ يا سرمايه دارى بقایش را با کوبيدن طبقه کارگر به طرق مختلف حل ميکند٬ و يا طبقه کارگر با نفى نظام مبتنى بر بردگى مزدى و استثمار و مالکيت خصوصى٬ بحران را به نفع بشريت ختم ميکند.
طبقه ما بايد براى اين جنگ سازمان يابد و بميدان بيايد. بدون تشکل توده اى و حزبى٬ بدون راه حل اجتماعى و سياسى٬ و بدون وحدت وسيع طبقاتى پيروزى غير ممکن است. طبقه کارگر بدون سنت راديکال مبارزاتى و بدون ظاهر شدن بعنوان پرچمدار آزادى جامعه در قالب يک حزب سياسى کمونيستى کارگرى نميتواند اين وضعيت را بطور بنیادی تغيير دهد. طبقه ما بايد عليه فقر و فلاکت و کلیت سرمايه با پرچم کمونيستى کارگرى بميدان بيايد. مبارزه طبقه ما در هر کشور٬ گوشه اى از استراتژى بين المللى سوسياليستى کارگران عليه سرمايه دارى است. همزمان بايد سازمانهاى توده اى و راديکال و شورائى کارگران را تحکيم کنيم و بعنوان ابزارهاى جدال برسر آزادى و رفاه بکار گيريم. کارگران همه جا خواهان لغو کار قراردادى٬ افزايش دستمزدها براساس تامين يک زندگى انسانى٬ کار يا بيمه بيکارى مکفى٬ حق بى قيد و شرط تشکل و اعتصاب٬ و تغيير فورى زندگى طبقه کارگر و مردم محروم هستند. مبارزه ما از تلاش براى بهبود روزمره زندگی طبقه کارگر و تعطيل نشدن مراکز کار تا سياست کنترل کارگرى و کسب قدرت سياسى يک مبارزه واحد است.

کارگران٬ همرزمان!
اين نظام شايسته ما و بشر امروز نيست. اين نظام بدون جنايت و سبعيت و فقر و تبعيض و نابرابرى نميتواند سرپا بماند. در اول مه٬ دست در دست هم و با غريوى که خشت خشت کاخهاى قدرت بورژوازى را بلرزاند٬ بميدان آئيم و فرياد بزنيم؛ کارگران جهان متحد شوید! مرگ بر سرمايه دارى! دنیایی بهتر باید ساخت! جهانى آزاد و برابر و مرفه٬ یک جامعه آزاد کمونیستی!

زنده باد انقلاب کارگرى!

آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

۴ آوریل ٢٠١٢ - ١٦ فروردین ١٣