افق روشن
www.ofros.com

زنده باد اول مه روز همبستگی بین المللی کارگری


حزب حکمتيست                                                                                            پنجشنبه ٧ اردیبهشت ١٣٩١

اول ماه مه روز همبستگی طبقاتی و انترناسیونالیستی طبقه کارگر است. روز جشن کارگران٬ روز اعلام همسرنوشتی طبقه کارگر از تهران تا شانکای٬ از واشنگتن تا پاریس٬ از بغداد و انکارا تا قاهره و ریاض٬ و از لندن تا افریقای جنوبی است. روز اعلام همسرنوشتی جهانی ما و روز اعلام کیفرخواست طبقاتی ما علیه سرمایه داری در سراسر جهان است.
اول مه روز هیچ قشر و طبقه دیگری نیست٬ روز ملی کسی نیست٬ روز مذهب و کلیسا و مسجد و کنیسا و معبد طرفداران هیچ مذهبی نیست، روز اتحاد ملیتها٬ روز جنبشهای سبز و اصلاح طلبان و حامیان کمپین های طرفدرای از این یا آن جناح «کمتر خشن» بورژوازی نیست. روز طبقه کارگر در تمایز با همه طبقات و جنبشهای دیگر است. در این روز کارگران در سراسر جهان بر هویت متمایز خود از همه اقشار و طبقات دیگر انگشت میگذارند٬ و خودآگاهی صفوف خود را بالا میبرند.
در تاریخ بشر هیچ زمانی به اندازه امروز ثروت و امکانات به وفور وجود نداشته است٬ و هیچ زمانی میزان استثمار و شقاوت و بیرحمی و اختلاف طبقاتی به اندازه امروز وسیع و همه جانبه نبوده است. بورژوازی در سراسر جهان در تلاش است دامنه اقتدار خود را بر بشریت تا بی نهایت بگستراند و بردگی طبقه کارگر را در کل جهان به داده ای همیشگی در ذهن خود طبقه کارگر تبدیل کند. تلاش میکند بقبولاند که دنیا همین است٬ که برابری و مساوات طلبی٬ که سوسیالیسم و رهائی بشریت نه امید های قابل تحقق، که رویاهایی بیش نیست. تلاش میکند بحرانهای خود را با افزایش استثمار و بی حقوقی کامل طبقه کارگر و با کاهش سهم این طبقه از ثروتی که روزانه تولید میکند٬ «مدیریت» و حل و فصل کند. و در این راه از همه مرزها عبور میکند و محدودیت ها را دور میزند.
اول مه روز اعلام مخالفت طبقه کارگر، به گستاخی و عنان گسیختگی سرمایه، و روز اعلام «نه» محکم این طبقه به این بردگی مزدی و مدرن قرن بیست و یکم است. این روز، روز دفاع قدرتمند از مساوات طلبی سوسیالیستی کارگری، و روز اعلام نجات انسان بدست انسان است.
جمهوری اسلامی، سال ٩١ را سال تولید ملی و دفاع از سرمایه ایرانی اعلام کرده است. بورژوازی ایران تلاش میکند معضلات و منافع سرمایه داران را به نام دفاع از حفظ اشتغال ما در ایران٬ روی میز طبقه کارگر بگذارد و به مسئله ما تبدیل کند. همه رسانه های مختلف سرمایه٬ همه احزاب و جریانات مختلف غیر کارگری٬ از راست تا چپ٬ از حاکم تا اپوزیسیون٬ در تلاشند عامل محرومیت٬ بیکاری٬ دستمزد پایین و عدم امنیت شغلی ما را به اشباع بازار داخلی توسط کالای ارزان چینی٬ معرفی کنند. تلاش میکنند طبقه کارگر را با سموم ناسیونالیستی به نام ایرانی و چینی٬ خارجی و ملی٬ به مسابقه ای برای تولید بیشتر با دستمزد کمتر، و افزایش سود سرمایه و قدرتمند کردن دشمنانمان در چین یا ایران بکشانند. ما اعلام میکنیم همه اینها در کمپ سرمایه و علیه طبقه کارگرند. ما اعلام میکنیم سرمایه دار چینی یا ایرانی٬ تایلندی یا افریقائی٬ امریکای یا آلمانی٬ برای ما، برای طبقه کارگر، یک طبقه بورژوا است، که علیه منافع عمومی ما و دشمن طبقاتی ما است.
ما اعلام میکنیم بستن سد در مقابل تعرض بورژوازی در سراسر دنیا تنها با درک همسرنوشتی و اتحاد طبقاتی ما ممکن است. ما در این روز اعلام میکنیم که نیاز سرمایه داران ایرانی و منفعت آنها، تماما در تقابل با نیاز و منفعت طبقه ما است. در اول مه و در همه جشنهای و مراسمها و تجمعات خود٬ بر اتحاد خود٬ بر اتحاد طبقاتی خود در مقابل بورژوازی، به عنوان دشمنان طبقاتی خود٬ تاکید میکنیم. و همراه کارگر چینی و مصری و فرانسوی، بر هویت طبقاتی و متمایز خود و بر همسرنوشتی و همبستگی جهانی خود تاکید میکنیم.
جمهوری اسلامی چون همه دولتهای سرمایه داری در سراسر جهان٬ تلاش میکند نیروی ما را به نام «دفاع ملی»٬ به نام کارگر «ایرانی»٬ به نام منفعت «مشترک» همه مردم ایران٬ در پشت اهداف خود بسیج کند. این حربه تمام دولتهای بورژوائی و تمام جنبش های ضدکارگری در سراسر جهان است. همه آنها تلاش میکنند٬ نیروی ما را در پشت جنبش خود و برای تامین منافع خود بسیج کنند. تلاش دارند از اتحاد صفوف ما و از خودآگاهی طبقه کارگر نسبت به منافع خود و همسرنوشتی طبقاتی خود٬ ممانعت کنند. دستگاههای مغزشویی سیستماتیک بورژوازی، چون خون در تمام اعضا و جوارح جامعه، این باور را تزریق میکند که این زندگی برده وار کنونی، داده ای «طبیعی» است و تلاش میکنند که آن را به صفوف کارگران بقبولانند. هیچ حربه ای و سلاحی، موثرتر و کاراتر از کارگر قانع و خاموش و بی توقع و پراکنده٬ نمی تواند نیاز سرمایه برای تحمیل بردگی به ما و کسب سود سرمایه داران را برآورده و تضمین کند. این حربه، از زندان و پلیس و شکنجه، برای سرمایه، براتر و کاراتر است.
آنچه بردگی مزدی و محرومیت و استثمار وسیع طبقه کارگر را ممکن کرده است٬ پراکندگی و انشقاق صفوف ما است. دنیا برای تحولات انقلابی و سوسیالیستی، از هر زمانی آماده تر است. مهمترین مانع این تحول نجات بخش، قوی ترین دشمنی که در مقابل ختم بردگی مزدی و فلاکت حاکم در سراسر جهان سد ایجاد کرده است، انشقاق صفوف طبقه کارگر است.
طبقه کارگر در ایران٬ یکی از گردانهای قوی طبقه کارگر جهانی است. همه نسبت به ابعاد قدرت پرولتاریای ایران آگاهند. اگر پرولتاریای صنعتی ایران تکانی بخورد٬ اگر اعلام کیفرخواست خود علیه بردگی خود را اعلام کند٬ همه سرها به طرف طبقه کارگر به عنوان رهبر سرسخت انقلاب کارگری ایران٬ برمیگردد! امیدها زنده میشود! تبلیغات رسانه های ضد کارگری برای مهندسی افکار در ایران و در قلب اروپا، در تخطئه حکومت کارگری٬ در اعلام پایان کمونیسم و برابری٬ در اعلام پایان سوسیالیسم٬ بسرعت رنگ میبازند! و شیپور انقلاب کارگری بار دیگر، و این بار صدها مرتبه قدرتمندتر از کمون پاریس و انقلاب اکتبر، به صدا در می آیند!

کارگران کمونیست!
درد اصلی ما و مهمترین عامل ادامه حاکمیت بورژوازی در ایران٬ تفرقه و پراکندگی صفوف ماست. اختناق سیاسی٬ اشاعه افکار مذهبی٬ ناسیونالیستی٬ دامن زدن به نفاق قومی٬ ملی٬ جنسی و… همگی ابزار حفظ و ادامه انشقاق در صفوف ما است. پیشروی طبقه کارگر، حتی در مبارزات روزانه و برای ابتدائی ترین مطالباتش٬ مستقیما با میزان خودآگاهی و میزان کاستن از تفرقه در صفوف این طبقه است که اندازه گرفته میشود.
پیش شرط اتحاد طبقه کارگر٬ اتحاد شما رهبران کمونیست طبقه کارگر است. اتحاد رهبران کمونیست طبقه کارگر، حول پرچم سوسیالیستی انقلاب کارگری٬ حول افق سیاسی کارگری کمونیستی٬ تحولی مهم در جامعه ایران و در خاتمه دادن به انشقاق و ناآمادگی صفوف طبقه کارگر است. این شمائید که کل افق سوسیالیستی طبقه کارگر و منافع بین المللی این طبقه را نمایندگی میکنید. تامین اتحاد طبقه کارگر در وهله اول در گرو اتحاد صفوف شما به عنوان خمیرمایه و متور محرکه اتحاد طبقاتی کارگران است. این قدم را شما باید بردارید! این سد را شما میتوانید بشکنید! و شیپور اتحاد سوسیالیستی طبقه کارگری را به صدا درآورید! صف آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه٬ چشم امید به شما دوخته است. هر تحول انقلابی در جامعه در گرو این است که طبقه کارگر با افق و پرچم سیاسی روشن خود و با حزب کمونیستی و کارگری، پا به میدان بگذارد! کارگران کمونیست، رهبران، سازماندهندگان، و ضامن این تحول رهائی بخش در کل جامعه اند.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگری

زنده باد انقلاب کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

١٨ فروردین ١٣٩١- ٦ آوریل ٢٠١٢