افق روشن
www.ofros.com

اول مه؛ برای ساختن جهانی دیگر


حزب حكمتیست (خط رسمی)                                                                                                    پنجشنبه ٣۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۰ آوریل ۲۰۲٣

در آستانه اول مه، روز جهانی کارگر، جهان دستخوش تحولات عظیمی است! از یك طرف تخاصمات بین المللی، جنگ و جدال قطب های بورژوازی جهانی و لشكركشی و صف بندی های سیاسی و نظامی و تهدید و شاخ و شانه كشیدن در مقابل هم برای گسترش دامنه نفوز و قدرت و افزایش سهم خود و از طرف دیگر تعرض گسترده و جهانی بورژوازی و دولتهای آن در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به سطح معیشت و زندگی طبقه كارگر، به ارزشهای انسانی، اجتماعی و تمام دستاوردهای بشری، هستیم.
در مقابل این توحش شاهد مقاومت طبقه کارگر در سراسر جهان، از فرانسه تا ایران، از انگلستان تا آلمان، اسپانیا و آمریكا، هند و... هستیم. بحرانهای عمیق اقتصادی، توحش افسار گسیخته حكومتهای بورژوایی، فساد مالی و سیاسی، وارونگی و گندیدگی کامل این نظام، سقوط كامل سیاسی و اخلاقی و در مقابل نفرت عظیم بشریت متمدن، محرومان و اقشار كم درآمد و در راس آن طبقه كارگر علیه حاكمین بر جهان از مختصات جهان امروز است. جهانی كه هیچ نوع اصلاح و چاره ای جز سرنگونی این نظام و كوتاه كردن دست بورژوازی از كانال انقلاب كارگری را در مقابل خود ندارد. اول مه امسال مهر این واقعیت ، از وارونگی نظم حاکم تا تلاش طبقه کارگر برای زدن مهر خود بر جهان و برای ساختن جهانی آزاد، برابر و مرفه، را بر خود دارد.
اول ماه مه امسال در ایران در دوره ای پر تحول برگزار میشود. دوره ای که به یمن یک دهه مبارزه طبقه کارگر و اقشار محروم علیه نظم موجود، به یمن عروج دوباره جنبش برای آزادی، برابری و رفاه، پایه های نظام کاپیتالیستی در ایران و حکومت نماینده آن به لرزه در آمده است. مبارزات این طبقه، برابری طلبی آن، نفرت این طبقه از نظام كاپیتالیستی و اعلام خواست جامعه ای آزاد، امن و برابر، نه تنها مهر عدالتخواهی طبقه كارگر و سوسیالیستهای این طبقه را به سیاست ایران زده است، که جایگاه مهم طبقه كارگر و نقش او در تحولات آزادیخواهانه را برجسته كرده است. تحولات دوره اخیر علیه جمهوری اسلامی كه از شهریور ماه شروع و تا كنون ادامه دارد، مهر آزادیخواهی كارگری را بر خود دارد. تحولی كه سیمای سیاسی ایران را تغییر داده، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کرده و توازن قوا را به نفع طبقه كارگر و محرومان جامعه عوض كرد.

رفقای كارگر، رهبران و فعالین كارگری!
اول مه فرصتی برای اعلام كیفرخواست شما علیه نظم حاكم و علیه بی حقوقی مطلق نه تنها طبقه كارگر كه بخش بزرگی از جامعه است. اول ماه مه فرصتی است كه طبقه كارگر با تجمعات و مراسمهای كارگری خود، با سخنرانی رهبران و فعالین خود، با جشن و شادی خود، اعلام دارد كه این طبقه منفعت واحدی دارد و تقسیم بردار، به زن و مرد، ایرانی و خارجی، سنی و شیعه و ملیت های مختلف، نیست. اعلام کنیم طبقه كارگر در ایران گردانی از یك طبقه جهانی است در مقابل نظام كاپیتالیستی. طبقه كارگر در ایران چندین دهه است برای ابتدایی ترین مطالبات خود جان كنده است، هزینه داده است و فقر و محرومیت و استثمار نظام سرمایه داری را نسل اندر نسل بر جسم و جان خود داشته و به آن نه گفته است. امروز كه سرها به طرف پرولتاریای صنعتی ایران در ابعاد جهانی چرخیده است، شما میتوانید نماینده اتحادی جهانی برای دنیای آزاد و برابر باشید و همین را در اول مه نمایندگی كنید. شما میتوانید با اعلام کیفرخواست خود علیه فقر، فلاکت، استبداد، اختناق از زبان نمایندگان و رهبران كارگری، كل اقشار مختلف مردم محروم را به زیر پرچم خود برای رهایی دعوت كنید. اول مه روز قدرت نمایی جهانی ما علیه نظام كاپیتالیستی است. در این روز باید صدای برابری طلبی شما به عنوان بخشی از یك طبقه جهانی همه جا شنیده شود و همه را متوجه خود كند.

كارگران كمونیست!
شبح كمونیسم طبقه كارگر، كمونیسم ماركس، لنین، حكمت، در دل تحولات آزادیخواهانه این دوره و در دل هر تجمع، اعتصاب واعتراض كارگری با نه گفتن به نظام كاپیتالیستی، با بلند كردن پرچم آزادی و برابری، پرچم رفاه و سعادت همگانی، با پرچم جنبش شورایی با اعلام آمادگی اداره جامعه، در سراسر ایران نمایان است. نقش شما رفقا تعیین كننده است! فرصتی تاریخی برای طبقه كارگر و كمونیستهای این طبقه جهت زدن سوت پایان نظام كاپیتالیستی در جامعه ایران مهیا شده است و طبقه كارگر در سطح جهان و مردم متمدن به تحولات ایران و نقش شما چشم دوخته، به آن امیدورا است و سمپاتی دارد. اول مه فرصتی برای اعلام ایفای نقش این طبقه به عنوان تنی واحد در مقابل نظام کاپیتالیستی و برای آزادی و برابری و رهایی جامعه است. اول مه روز اعلام وجود اجتماعی كمونیسم طبقه كارگر در ایران و روز اعلام همبستگی جهانی ماست.
اول مه را در کنار هم و با قدرت در مراکز تولیدی، در محلات، در کوچه و خیابان شهرها گرامی بداریم. قدرت و اتحاد یكپارچه خود را در این روز به همه دشمنان مان نشان دهیم. نشان دهیم برای ساختن جهانی دیگر آماده میشویم.

زنده باد اول مه روز همبستگی جهانی طبقه كارگر

زنده باد انقلاب كارگری

حزب حكمتیست (خط رسمی)

۳۱ فروردین ۱۴۰۲- ۲۰ آوریل ۲۰۲۳