افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برای کارزارسراسری در روز سی ام ماه مه ۲۰۱۵


هیات هماهنگی شورای نمانیدگان                                                                           سه شنبه ٢۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹ مه ۲۰۱۵

کارگران و آزادیخواهان

رژیم سرمايه دارى جمهوری اسلامی ایران همزمان با تهاجم به معیشت کارگران و گسترش فقر و بی حقوقی برای خانواده های کارگری و کل جامعه، موج دستگیری فعالان کارگری را طی ماهها و هفته های گذشته و به ویژه در روزهای منتهی به اول ماه مه، شدت بخشیده است. چند روز قبل از برگزاری مراسم اول ماه مه دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با دستگیری محمود صالحی از چهره های شناخته شده سندیکای خبازان سقز و از اعضاء کمیته هماهنگی، عثمان اسماعیلی سخنگوی كميته دفاع از كارگران زندانی در مهاباد، ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و داود رضوی عضو هیئت مدیره این سندیکا، دوره جدید تعرض به فعالین کارگری را شروع کردند. علاوه بر فعالانی که طی روزهای اخیر دستگیر شده اند دهها فعال کارگری و سیاسی نظیر شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، پدرام نصراللهی، محمد جراحی، رسول بداقی، غالب حسینی، واحد سیده و دهها کارگر و فعال سیاسی دیگر همچنان در حال سپری کردن دوره محکومیت های سنگین خود در زندان های جمهوری اسلامی هستند.
درهمین راستا و برای اعتراض به موج جدید دستگیری ها، ما تمامی افراد، نهادها، گروه های مترقی و مدافع آزادی را فرا می خوانیم که با اقدام مشترک و سراسری در روز شنبه ۳۰ ماه مه ضمن افشای جنایات جمهوری اسلامی و آگاه کردن افکار عمومی و نهادهای مترقی جهانی، موجبات آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان کارگری دربند و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را فراهم سازیم.
در روز ۳۰ ماه مه به هرشکل ممکن و موثر اعم از آکسیون ها، پیکت، نمایشگاه، مراجعه به نهادهای کارگری در محل زیست و کار خود صدای اعتراض مان را متحد و یکپارچه علیه دستگیری و زندان فعالان کارگری و برای آزادی فوری و بی قید شرط همه فعالان کارگری دربند و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به گوش جهانیان برسانیم.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیات هماهنگی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۱۵ می ۲۰۱۵

http://shooraye-chap.org