افق روشن
www.ofros.com

ویژه برنامه - به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

بخش اول

حزب کمونیست ایران                                                                                        پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ٧ مه ۲۰٢٠