افق روشن
www.ofros.com

آفيش مراسم اول ماه مه روز جهانى کارگر


حزب کمونیست ایران - گوتنبرگ                                                                        پنجشنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٠

حزب کمونیست ایران - گوتنبرگ - سوئد

٢١ آوریل ٢٠١١