افق روشن
www.ofros.com

زنده باد اول مه


حزب کمونیست کارگری                                                                                       شنبه ۲٨ فروردین ۱۳۹۵ - ۱٦ آوریل ۲۰۱٦

سرمایه داری بزرگترین خطری است که زمین را تهدید میکند! جنگ و ترور و اعدام و شکنجه و دیکتاتوری و سرکوب و حاکمیت جهل و خرافه و تنازعات ملی و قومی و مذهبی، فقر و فلاکت و بیکاری و افسردگی و خودکشی، تبعیض و نابرابری و انواع ستم ها و محرومیت ها و بیعدالتی، همه اینها در کنار تبدیل کردن قدرت عظیم کار و خلاقیت بشر به پول و سرمایه و ثروتی بیگانه و حاکم بر بشر، و تبدیل کردن اکثریت عظیم بشر به بردگان مزد، مشخصه سرمایه داری در دو قرن گذشته بوده است. اما اکنون سرمایه داری و حرص بی پایانش برای سود و انباشت، همه این مشخصات را به حد نهایی خود رسانده و حتی نفس موجودیت بشر را نیز تهدید میکند. آینده زندگی در گرو رهایی از شر سرمایه داری است. تنها نیرویی که میتواند زمین و ساکنانش را از این خطر برهاند اتحاد و مبارزه جهانی همه بردگان مزد، خلع ید سیاسی و اقتصادی از طبقه سرمایه دار و بازگرداندن اختیار به انسان است. اول مه، روز جهانی کارگر، روزی برای نمایش عزم و اتحاد، روزی برای تجدید پیمان برای انجام این کار است.
اول مه در عین حال روزی برای طرح خواستهای مشخص ماست. کاهش ساعت کار، خواست سنتی اول مه، در کنار خواست افزایش دستمزد و مقابله با سیاست های ریاضت کشی اقتصادی که از ایران تا یونان و از فرانسه تا آمریکا و چین خون بشریت را در شیشه کرده است، از جمه این خواستهاست. اول مه روزی است که باید همه جا علیه یک درصدی ها، علیه بانکها و مفتخوران، علیه آیت الله های ملیاردر و دولتهایشان به میدان آمد و یکصدا فریاد زد دیگر بس است! بیکاری بس است! فقر نابود باید شود! تبعیض و نابرابری پایان باید یابد! ثروت عظیمی که بشر امروز تولید میکند اگر در جنگ ها و مخارج ارتش ها و دولت های پلیسی و در حساب بانکی سرمایه داران هدر نرود، هزار بار کفاک ریشه کن کردن همه مصائب بشر را میدهد.
در ایران اول مه قبل از هرچیز روزی برای اعتراض علیه جمهوری اسلامی و حکومت آیت الله های میلیاردر است. روزی برای اعتراض علیه دستمزدهای مادون فقر، روزی برای اعتراض علیه بیکاری میلیونی و روزی برای مبارزه برای آزادی تشکل و اعتصاب است. اول مه در ایران روزی برای طرح خواست آزادی های سیاسی و بویژه آزادی زندانیان سیاسی و از جمله رهبران کارگران و معلمان است. اول مه روزی برای اعتراض علیه هرگونه تبعیض و نابرابری بویژه تبعیض علیه زنان است. اول مه همینطور روز اتحاد همه بخش های طبقه کارگر است، اعم از کارگران بخش تولید و بخش خدمات، اعم از شاغل و بیکار، اعم از بخش هایی که دوران تحصیل و آمادگی ورود به بازار کار را میگذرانند و آنها که دوران سخت بازنشستگی را سپری میکنند. اول مه روز اتحاد بشریت برای دفاع از زندگی در برابر بربریت سرمایه داری و حکومت اسلامی آنست.
حزب کمونیست کارگری با تمام قوا به استقبال روز جهانی کارگر میرود و دست تک تک زنان و مردانی که برای برپایی هرچه باشکوهتر اول مه در ایران و جهان تلاش میکنند را میفشارد.

زنده باد اول مه روز جهانی کارگر

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵ آوریل ۲۰۱۶