افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد اول ماه مه روز نمایش قدرت طبقاتی پرولتاریا


هسته مقاومت رفیق ...                                                                                     جمعه ١٠ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۹ آوریل ۲۰۱٦

کارگران مبارز!
در شرایطی اول ماه مه را برگزار می‌کنیم که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی شرایط برده داری نوین را بر جامعه ما حاکم کرده و و ضیعت سخت معیشتی را فقط برای زنده ماندن ما کارگران تدارک دیده است.
امروزه شرایط مادی زندگی کارگران ایران تحت یوغ رژیم فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی، در معرض شدیدترین و بی رحمانه ترین استثمار و فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. تردیدی نیست که کارگر ایران این فشارها را تحمل نکرده، برای بهبود شرایط معیشتی ورهائی از وضع موجود، به مبارزه علیه نظم حاکم ادامه خواهند داد. طبقه کارگر ایران یگانه طبقه ای است که برای برانداختن نظم سرمایه داری، برچیدن بساط استثمارگران و مرتجعین وبرای استقرار سوسیالیسم استوار و پی‌گیر به مبارزه ادامه خواهد داد.

کارگران مبارز!
اعتصابات و اعتراضات یکساله کارگران ایران نمودی از بیداری و آگاهی روز افزون طبقه کارگر وعزم واراده آن برای تحقق مطالبات اقتصادی و سیاسی خود می‌باشد.
طبقه کارگر ایران بمثابه گردانی از ارتش جهانی کار، در روزاول ماه مه، که روزاتحاد واعتراض بین المللی کارگران است با دست کشیدن ازکار، راهپیمایی، تظاهرات وسازماندهی دیگر اشکال واقدامات اعتراضی خود علیه نظام سرمایه داری ایران، همبستگی خودرا با کارگران سراسر جهان به نمایش می‌گذارد.
بیائید در روز اول ماه مه، دست در دست هم نهیم و بابرپائی اعتراضات خیابانی و جشن و پایکوبی، سرود انترناسیونال را سردهیم و یک باردیگرخشم و انزجارازنظام بهره کشی و اراده خویش برای محو ونابودی استثمار و طبقات را به نمایش بگذاریم.
ما جمعی از کارگران هوادار سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن گرامی داشت اول ماه مه روز جهانی کارگر و حمایت بی دریغ خود از تمام خواست‌های اقتصادی وسیاسی کارگران اعلام می‌نماییم؛ مانع اصلی بر سر راه تشکل‌یابی و تحقق مطالبات طبقه کارگر، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است. ما ضمن دفاع از حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، افزایش حد اقل دستمزد به بالای خط فقر، تأمین امنیت و ضمانت شغلی، پرداخت بموقع دستمزدها، لغو قراردادهای موقت، پیمانی و سفید امضاء، برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و سایر مطالبات طبقه کارگرایران، عموم کارگران ایران را به تشدید مبارزه علیه نظم موجود فرا می‌خوانیم.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی - برقرارباد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری - زنده باد سوسیالیسم

هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی

۱۱ / ۲ / ۱۳۹۵