افق روشن
www.ofros.com

پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران


همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی - فرانسه                                                 چهارشنبه ١٠ اردیبهشت ۱۳۹۳

پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران
چندین سال است که ما سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، مشترکاً از مبارزات شما در دفاع از حقوق و آزادی های حمایت می کنیم. ما بخوبی واقفیم که شما تحت شرایط سرکوب شدید اعمال شده توسط دولت ایران، و در شرایط کار و زندگی بسیار سخت برای مردم ایران، مبارزه اتان را به پیش می برید.
حق ایجاد آزادانه تشکلات سندیکائی، وپیوستن به تشکلات واقعا مستقلی که کارگران زن و مرد در آن ها خود را سازمان دهند، خواسته های برحقی هستند که تماماً توسط حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. ما از خواست شما از دولت ایران در رعایت این حقوق حمایت می کنیم.
ما اخراج بی رویه کارگران، زندانی شدن و اعمال فشارهای قوه قضائیه بر زنان و مردانی که قربانیان دفاع از حقوق ابتدائی و خواستار ایجاد سندیکای مستقل هستند، را محکوم می کنیم. در حال حاضر ما یک کارزار ویژه در حمایت از رضا شهابی و شاهرخ زمانی به پیش می بریم. ما برای آزادی بدون قید و شرط تمام سندیکالیست های زندانی تلاش می کنیم و به منظور تغییر این شرایط غیرقابل قبول به افشای سرکوب در همه اشکالش می پردازیم.
به مناسبت اول مه، روز جهانی همبستگی، ما حمایت تام و خدشه ناپذیرمان را از پیکار سختی که برای رسیدن به آزادی همه زنان و مردان، برای کرامت همه کارگران، و برای رعایت حقوق بشر، درگیرید، مجددا اعلام می کنیم.

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترجمه و پخش از :
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران - پاریس

Message des syndicats français aux travailleuses et travailleurs d’Iran
Depuis plusieurs années, nos organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, soutiennent ensemble vos combats pour la défense de vos droits et de vos libertés. Nous savons dans quelles conditions vous menez cette lutte, la répression très forte qui est exercée par le pouvoir iranien, et les conditions de travail et de vie très difficiles pour le peuple iranien.
Le droit de constituer librement des organisations syndicales et de s’associer dans des organisations représentant les travailleuses et les travailleurs qui soient réellement indépendantes, sont des aspirations légitimes et pleinement reconnues par le droit international. Nous soutenons votre exigence que l’Etat iranien s’y soumette enfin !
Nous condamnons les licenciements abusifs, les emprisonnements et pressions judiciaires dont sont victimes celles et ceux qui défendent leurs droits fondamentaux et exigent la liberté syndicale. En particulier, nous menons actuellement des campagnes en soutien à Reza Shahabi et Shahrokh Zamani ; nous œuvrons pour la libération sans conditions de toutes et tous les syndicalistes emprisonné-es et continuerons à faire connaître tous les cas de répression, afin de contribuer à faire cesser ces situations inacceptables.
A l’occasion du Premier mai, journée internationale de solidarité, nous vous renouvelons notre soutien sans faille dans l’éprouvant combat que vous menez pour la liberté de toutes et tous, pour la dignité des travailleuses et des travailleurs, pour le respect des Droits de l’Homme.

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org