افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی کارگران خجسته و پیروز باد


جمعی از کارگران ایران خودرو                                                                            شنبه ۴ اردیبهشت ١٣٨٩


خواستهای اصلی کارگران ایران خودرو: در روز جهانی کارگر

دوستان وهمکاران گرامی

آزدی بیان آزادی تشکل حق مسلم ما کارگران است
سرکوب و هرگونه اختناق را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به شرایط پلیسی حاکم بر کشور هستیم

ما کارگران

آزادی اجتماعات و برگزاری مراسم روز کارگر بدون مجوز و بدون نیروهای انتظامی و بدون دخالت دولت حق مسلم خود می دانیم

ما کارگران خواهان

۱- حق ایجاد تشکل بدون دخالت دولت و نیروهای ضد کارگری
۲- حق اعتصاب واجتماع و حق آزادی بیان
۳- آزادی بدون قید وشرط فوری تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی
۴- تأمین امنیت شغلی و بیمه بیکاری برای همه
۵- تأمین مسکن و بیمه های اجتماعی برای همه
۶- تعیین حداق دستمزد متناسب با تورم
۷- انحلال شرکتهای پیمانکاری وکارهای پکیجی
۸- لغو قرار دادهای موقت واستخدام رسمی همه کارگران هستیــم

زنده باد اول ماه می روز همبستگی کارگران

جمعی از کارگران ایران خودرو

http://ikcokar.blogfa.com

شنبه چهارم اردیبهشت ١٣٨٩