افق روشن
www.ofros.com

اطلاعيه مشترک به مناسبت اول مه٬

!بردگان مزدى عليه سرمايه دارى بپاخيزيد


اطلاعيه مشترک                                                                                                جمعه ٢ اردیبهشت ١٣٩٠

ميلياردها انسان کارگر و محروم اسير نظام سرمايه دارى هستند. در اين نظام کارگر از نظر سياسى و حقوقى "آزاد" است اما دقيقا اين آزادى سياسى و حقوقى بر اسارت اقتصادى اش بنا شده است. اگر طبقات محروم و فرودست در طول تاريخ اسير برده دار و فئودالها و دستگاه مذهب و سلطنت و سلاطين بودند٬ کارگران در اين نظام اسير نظام مبتنى بر بردگى مزدى اند. اگر در عهد برده دارى بايد اسپارتاکوس ها قيام ميکردند تا بردگان آزاد شوند٬ در دنياى سرمايه دارى٬ بردگان مزدى نيز راهى جز انقلاب عليه برده داران جديد و قانون بردگى مزدى و نظم سرمايه دارى ندارند.
عواقب بحران اقتصادى جهانى سرمايه دارى براى ما کارگران نتيجه اى بجز اخراج٬ بيکارى٬ کاهش دستمزدها٬ و تشديد فقر و بيحقوقى نداشته است. اين نظام بدون تهاجم به انسان کارکن اموراتش نميگذرد. اگر در اروپاى غربى سياست عسرت اقتصادى را پيشنهاد ميکنند٬ در کشورهائى که سرمايه دارى مبتنى بر اختناق و استثمار شديد نيروى کار ارزان است٬ نسخه رياضت اقتصادى با سرکوب سياسى و جنايت مستمر سرمايه عليه کارگران همراه است. خيزشهاى توده اى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا چيزى جز انفجار اعتراض انباشته شده طبقه کارگر به سياستهاى وحشيانه سرمايه دارى نيست. خيزشهائى که ميرود به عمر ديکتاتورهاى سرمايه در اشکال قديم پايان دهد. نتيجه بحران جهانى اقتصادى و سياستهاى حکومتهاى سرمايه دارى بار ديگر قويا تاکيد کرد آزادى و رهائى بدون انقلاب کارگرى و بدون استقرار سوسياليسم توهمى بيش نيست.
ما در اول مه امسال بر سياست انترناسيوناليستى٬ بر همبستگى جهانى کارگران در کشورهاى بپاخاسته خاورميانه و شمال آفريقا و کارگران در اروپا و آمريکا تاکيد ميکنیم. مناسبتهاى امسال اول مه بايد بر واقعيت اعتراض عليه سرمايه دارى در چهار گوشه جهان و راه پيروزى اين اعتراضات تاکيد کند. ما با برافراشتن پرچم سرخ طبقه جهانى کارگر٬ در مقابل حکومتهاى سرمايه دارى و در مقابل حکومت جهل و جنايت سرمايه دارى اسلامى و موتلفين راست آنها٬ از آلترناتيو کارگرى دفاع ميکنیم. از آمريکاى دمکرات تا اروپاى صنعتى٬ از فرانسه و يونان و کره جنوبى تا مصر و تونس و ليبى و ترکيه و ايران٬ يک راه حل انقلابى وجود دارد. نظام سرمايه دارى بايد سرنگون شود و اين تنها از طريق يک انقلاب کارگرى ممکن است.
اول ماه مه را به طبقه کارگر جهانى و کمونيستها و سوسياليستها در سراسر جهان تبريک ميگويیم. فراخوان ما اينست در اول مه ٢٠١١ همراه با تحرک کارگران جهان عليه سرمايه همراه شويد! در صف اعتراض به سرمايه دارى با سرود انترناسيونال و پرچمهاى سرخ شرکت کنيد! عليه ارتجاع اسلامى در ايران و در دفاع از راه حل کارگرى بميدان بيائيد!

کارگران جهان متحد شويد!

پر توان باد اعتراض جهانى کارگران عليه سرمايه دارى!

زنده باد سوسياليسم!

جمعی از چپ های شهر کلن

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

آوريل ٢٠١١