افق روشن
www.ofros.com

گزارش برگزاری مراسم اول ماه مه سنندج - اردیبهشت ٨٩


جمعی از فعالین کارگری شورایی - سنندج                                                             شنبه ١١ اردیبهشت ١٣٨٩

صبح روز شنبه ١١ اردیبهشت برابر با اول ماه مه مراسم روز جهانی کارگر با حضور جمعی از فعالین کارگری و جمعی از کارگران و دستفروشان و فعالین دانشجویی شهر سنندج در محل بازار اصلی شهر برگزار شد.
ابتدا مراسم با پخش شیرینی و تراکت های اول ماه مه وقطعنامه و فراخواندن حاضرین برای تجمع شروع شد و سپس یکی از کارگران قطعنامه ١٠ بندی منتخب جمعی از کارگران و جمعی از فعالین شورایی را برای شرکت کننده گان قرائت کرد. در پایان مراسم تجمع با تشویق کارگران و حاضرین و سردادن شعار کارگران اتحاد اتحاد پایان یافت.

زنده باد اول ماه مه

جمعی از فعالین کارگری شورایی - سنندج

١١/٢/٨٩

........................................................................

قطعنامه

کارگران؛ اول ماه ماه روز جهانی طبقه کارگر و روز جدال و تخاصم طبقاتی همیشگی اکثریت جامعه با اقلیت مفت خور سرمایه دار است. در طول تاریخ پر فراز و نشیب این پیکار پرولتری همواره کارگران با موج شدیدی از سرکوب و ارعاب مواجه شده اند ولی این جنبش جهانی تا به امروز نیز همچنان ادامه دارد. امسال در حالی به استقبال مراسم این روز می رویم که جناح های مختلف بورژوازی ایران اعم از سبز و محافل سندیکالیستی و رفرمیستی چه از نوع راست آن و چه در شمایل چپ آن برای این روز فراخوان داده اند و بار دیگر می خواهند نیروی ما را به خدمت امیال خویش گیرند لذا ما به عنوان جمعی از کارگران و فعالین کارگری اعلام می کنیم که مبارزه ما با نظام بردگی مزدی مستقل از هرگرایش و فرقه بازی ثنا گویان رفرمیسم تا الغای کامل استثمار انسان از انسان ادامه دارد.
بنا به این ضرورت ما قسمتی از مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران را به شرح زیر اعلام می کنیم
١- حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومانی به هیچ وجه کفاف یک زندگی انسانی را نمی دهد. شورای عالی کار مدافع حقوق سرمایه داران است، ما خواهان تشکیل شورایی مرکب از نمایندگان واقعی کارگران و افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تولید ناخالص داخلی هستیم. ٢- طرح حذف یارانه ها حرکتی در جهت پر کردن جیب سرمایه داران و استثمار هر چه بیشتر کارگران است دولت موظف است ضمن ارائه خدمات عمومی رایگان همچون بهداشت، تحصیل، مسکن و یارانه اقلام اساسی و مورد نیاز افراد جامعه را نیز پرداخت نماید.
٣- ما خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی می باشیم. زنان خانه دار کارگران بدون جیره و مواجب هستند پرداخت حقوق و بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار اساسی ترین حق آنان است.
۴- خصوصی سازی و اخراج های گسترده، قرارداد های سفید امضا و موقت سند بردگی مدرن کارگران است ما ضمن محکوم نمودن چنین تعرضاتی خواهان تامین امنیت شغلی و بستن پیمان های جمعی کارگران می باشیم.
۵- اعدام، سنگسار، قصاص؛ قطع عضو و شکنجه اعمالی ضد انسانی هستند ما خواهان لغو قوانین انسان ستیز می باشیم.
٦- کودکان کار استثمار شده ترین بخش از طبقه ما محسوب می شوند که همواره مورد آزار و تجاوز قرار می گیرند ما خواهان لغو کار کودکان زیر ١٨ سال می باشیم و تمامی افراد زیر ١٨ سال باید از تمامی مزایای اجتماعی به صورت رایگان بهره مند باشند.
٧- ما خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه ی زندانیان سیاسی اعم از فعالین کارگری، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران و کلیه ی فعالین اجتماعی می باشیم.
٨- کارگران میهن ندارند، ما ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از کلیه اعتراضات کارگری در سراسر جهان خواهان پایان بخشیدن به اخراج و برخورد با کارگران مهاجر هستیم.
٩- هر گونه لشکر کشی و جنگ افروزی و رقابت تسلیحاتی دولت های امپریالیستی محکوم است.
١٠- اول ماه مه باید به عنوان تعطیل رسمی اعلام گردد. کارگران باید از حق ایجاد تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض به شرایط کاری خود برخوردار باشند.

کارگران در راه آزادی و برابری جز زنجیر هایشان چیزی برای از دست دادن ندارند.

کارگران جهان متحد شوید.

جمعی از فعالین کارگری شورایی- سنندج

١١ اردیبهشت ١٣٨٩