افق روشن
www.ofros.com

!زنده باد روز همبستگی طبقاتی كارگران


جمعی از بیکاران سنندج                                                                               چهارشنبه ٣٠ فروردین ١٣٩١

كارگران !!
اول ماه مه روز همبستگی طبقه كارگر در راه است. روزی كه كارگران شیكاگو در سال١٨٨٦ با خون خود این روز را برای مان به یادگار گذاشته اند و كارگران هرساله این روز را نماد مبارزه ی طبقاتی خود قرار می دهند و در این روز خواست ومطالبات طبقاتی مان را رو به سرمایه مطرح و برای احقاق آن مبارزه می كنیم.
طبقه كارگر ایران نیز امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه، روز جهانی كارگر می رود كه تداوم اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها و ادامه تحریم های اقتصادی بر ابعاد فقر و فلاكت اقتصادی افزوده است. روزی نیست كه خبراخراج كارگران از كارگاهها و كارخانه ها و ملحق شدن آنها به لشكر بیكاران نشنویم. در چنین شرایطی كارگران بدون داشتن حق بیمه ی بیكاری مكفی در دام فقر و گرسنگی رها می شوند و عواقب فاجعه بار آن بر سر خانواده های كارگری ویران می گردد. در این اوضاع، كارفرمایان و حامیان شان دستمزدهای سال ١٣٩١ را مبلغی حدود ٣٩٠ هزار تومان در ماه اعلام كرده¬اند؛ یعنی مبلغی چند برابر پایین تر از خط فقر. این در حالی است كه تداوم بحران جهانی سرمایه داری، بیكاری و فقر بی سابقه ای را به كارگران تحمیل كرده است. سرمایه داری در بسیاری از كشورها، برای برون رفت از این بحران به حداقل هایی كه طبقه كارگر طی دهها سال مبارزه آن را به سرمایه داری تحمیل كرده بود حمله و آنها را كاهش و یا بازپس گرفته اند. اما طبقه كارگر در این كشورها ساكت ننشسته اند و با اعتراضات و اعتصابات خود خشم و نفرت خود را به آینده ی تیره و تاری كه سرمایه داری برای آنها تدارك دیده به نمایش گذاشته اند. در متن و تداوم این بحران بود كه جنبش ضد سرمایه داری (وال استریت را تسخیركنید) در چند ماه مانده به اول ماه مه فراخوان اعتصاب سراسری در روز جهانی كارگر را اعلام كرده است.
ما جمعی ازكارگران بیكار سنندج ضمن حمایت از این فراخوان، خواست و مطالبات خودمان را با شركت در مراسم اول ماه مه هم صدا با هم طبقه ای هایمان در سراسر جهان فریاد خواهیم زد.

زنده باد روز همبستگی طبقاتی كارگران

جمعی از كارگران بیكار سنندج

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۱