افق روشن
www.ofros.com

از قطعنامه مشترک تشکل‌ها و کمیته‌های کارگری پشتیبانی می‌کنیم


جعمی از کارگران فصلی                                                                                  شنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠

روز اول ماه مه، برابر با یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران در سراسر دنیا، برای بیان خواست و مطالبات خود، جهت بهبود وضعیت زندگی آنان، رهایی از مشقات و نابرابری های نظام سرمایه داری و برپایی دنیایی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است.
پیام کارگران در اول ماه مه این است که کارگران در سرتاسر جهان، فارغ از نژاد، ملیت، زبان و مذهب، یک طبقه ی واحد جهانی هستند. کارگران به عنوان بخش اعظم جامعه، با اتکا به نیرو و ارادۀ خویش و اتکا به دانش و آگاهی طبقاتی خود این قابلیت و توانایی را دارند که علاوه بر بهبود شرایط کار و معیشت خویش، در محو نظام طبقاتی، نقش پیشرو و به سزایی داشته باشند و ایجاد جامعه ای آزاد، برابر، انسانی و فارغ از استثمار را مد نظر قرار دهند.
امسال ، کارگران ایران در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌روند که نظام سرمایه داری در ایران با اجرای طرح موسوم به " هدفمند کردن یارانه ها " به سفرۀ خالی کارگران و قشر زحمتکش و ستمدیده جامعه حمله كرده است. حذف سوبسیدها که بخشی از دستمزدهای پرداخت نشده طبقه کارگر است، علاوه بر سایر مصائب و بلایای اهدایی سرمایه، ابعاد ظلم و بی حقوقی و فشار را بیش از پیش شدت می بخشد و بر عمق و دامنۀ آن می افزاید این در حالی است كه هم اكنون قیمت های بسیاری از كالاها تا چندین برابر و از جمله قیمت برق و گاز و آب حتا تا ده برابر افزایش یافته است. كارگران و عموم مردم قطعا در مقابل اجرای این طرح خانمان برانداز سكوت نخواهند كرد.
دستمزدهای به غایت زیر خط فقر و اعلام حداقل دستمزد ٣٣٠ هزار تومان توسط نهاد سرمایه داری شورایعالی كار که مرکب از نمایندگان کارفرمایان دو دولت است، بسط و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا و افزایش روند كارهای بدون قرارداد، تعطیلی كارخانجات و روند اخراج و بیكارسازی كارگران،حقوق های معوقه، حاكم كردن شركت های پیمانكاری، احضار، بازجویی، صدور احکام شلاق، دستگیری و زندانی کردن كارگران و فعالان كارگری و سركوب هرگونه اقدام كارگران برای برپایی تشكل های خود ساخته و مستقل ،همه و همه نشان از تحمیل بی حقوقی های بیشتر به طبقه ی كارگر است.
ما نیز همچون دیگر هم طبقه ای‌هایمان در ایران، خواستار لغو "طرح هدفمند کردن یارانه‌ها" و لغو "سه جانبه گرائی" هستیم و از خواست و مطالباتی که تشکل‌ها و کمیته‌‌های کارگری در قطعنامه مشترک خود بیان کرده‌اند، حمایت می‌کنیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

جعمی از کارگران فصلی و کارگران شاغل در کارخانه‌های منطقه دماوند

پنجشنبه ٨ اردیبهشت ١٣٩٠