افق روشن
www.ofros.com

بیانیۀ در گرامیداشت اول ماه مه


جمعی از کارگران محلات شهر سنندج                                                                    دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹٢

اول ماه مه، روز رزم جهانی طبقه ی کارگر بر علیه نظام سرمایه محور سرمایه داری در سراسر جهان است. روزی که کارگران سراسر گیتی در صفوفی تنیده و به هم پیوسته و با گام هایی مطمئن و استوار رژه رفته، و کیفرخواست خود را بر علیه ساختارهای انسان ستیز سرمایه داری اعلام می کنند. امسال در شرایطی روز اول ماه مه را جشن می گیریم که دامنه ی بحران های فراگیر اقتصادی فقر و فلاکت بی سابقه ای را به طبقه ی کارگر جهانی تحمیل نموده است، در مقابل اعتراضات کارگران در بطن چنین بحرانی جهت مواجهه با تهاجم گسترده و همه جانبه ی سرمایه داری به سطح زندگی و معیشت کارگران افزایش یافته است، تا بتواند همبستگی طبقاتی خود را در سراسر جهان در روزی همانند اول ماه مه به نمایش بگذارند.
در ادامه ی این بحران های زنجیره ای، و با تشدید و تداوم تحریم های اقتصادی بر علیه ایران، سرمایه داری ایران نیز با تهاجمات گسترده، جهت هر چه بی حقوق تر کردن کارگران، حداقل دستمزد امسال را با ٢۵٪ افزایش نسبت به سال ٩١ معادل ۴٨٧ هزار تومان تعیین کرده، در حالی که تورم و گرانی سرسام آور میلیون ها خانواده ی کارگری را صد درصد به زیر خط فقر رانده و محکوم به مرگ تدریجی نموده است.
خصوصی سازی ها و قراردادهای موقت و سفید امضا دست کارفرمایان را باز گذاشته است تا هر روز کارگران را به صورت گسترده و دسته جمعی از کار اخراج و به ارتش ذخیره ی بیکاران پیوند دهند، تا با اتکاء به نیروی حاصل از آن، تعرض گسترده تری به سطح معیشت کارگران بنمایند و از حقوق حقه ی کارگران بکاهند. دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر گاهن یکسال و حتی بیشتر هم پرداخت نمی شود، و هر روز بندهایی از قانون کار و بیمه ی تأمین اجتماعی را به نفع کارفرمایان اصلاح و تغییر می دهند. گرانی و بیکاری گسترده کودکان را به علت فقر و تنگدستی خانواده هایشان مجبور به ترک تحصیل نموده و روانه ی خیابان ها و بازار بی رحم کار نموده است، و به این ترتیب آشکارا نقاب از چهره ی ظالمانه ی سرمایه برداشته شده، و زندگی کارگران و فرودستان جامعه بیش از پیش در معرض نابودی قرار گرفته است .
کارگران و هم رزمان! نظام جهانی سرمایه داری تنها در سایه ی اتحاد و همبستگی جهانی طبقه ی کارگر محکوم به شکست خواهد بود، در نتیجه طبقه ی کارگر، از جمله کارگران ایران نیز باید خود را جهت مصاف و تقابل طبقاتی آماده کرده، و با اتکا به دانش طبقاتی و تشکل های خود ساخته و مستقل، راه را برای رسیدن به دنیای آزاد و برابر و عاری از هر گونه استثمار انسان به دست انسان هموار نماید.
در پایان ما جمعی از کارگران محلات شهر سنندج صمیمانه ترین تبریک های خود را نثار تمامی کارگران جهان، به خصوص کارگران ایران می نماییم، و همگام و هم دوش با تمام انسان های مبارز، خواست و مطالبات خود را رساتر از هر روزی در اول ماه مه فریاد می زنیم...

گرامی باد اول ماه مه

گرامی باد همبستگی طبقاتی کارگران جهان

جمعی از کارگران محلات غفور- کمیز- حاجی آباد شهر سنندج - ٩٢/٢/٩