افق روشن
www.ofros.com

پیش به سوی اول ماه مه روز جهانی کارگر


جمعی از کارگران عسلویه                                                                                  شنبه ٢٨ فروردین ١٣٨٩

کارگران عسلویه هم پیمان با سایر کارگران ایران در حالی روز جهانی کارگر را گرامی میدارند که فشار اختناق، ترس از اخراج و بیکار ساز ی هر لحظه بیشتر می شود. کارگران عسلویه سال جدید را با بی حقوقی و بیکار سازی آغاز می کنند. سالی که چشم انداز آن تورم، فقر بیش ازپیش و تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها است.
هم بندان عزیز بیایید مبارزه ای متحدانه را برای گرفتن حقوق اولیه انسانی که همانا کار و دستمزد متناصب با یک زندگی انسانی است به پیش ببریم. تنها با اتحاد بین همه کارگران ایران و جهان است که عفریت سرمایه و کارفرما از سرما گم می شود.

با شرکت در مراسم اول ماه مه اتحاد خود را نشان دهیم

پیش به سوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری

٢١ فروردین ٨٨

جمعی از کارگران عسلویه