افق روشن
www.ofros.com

پیش به سوی اول ماه مه روز جهانی کارگر


جمعی از کارگران ...                                                                                      دوشنبه ٢٨ فروردین ١٣٩١

ما کارگران پروژه ای نفت و گاز همچون دیگر کارگران امسال را در حالی آغاز کرده ایم که فقر و تنگدستی زندگی ما را هرچه بیشتر تحت فشار قرار داده است. از ابتدای سال کارگران بسیاری از کار اخراج شده اند کارگران شهاب خودرو نمونه بارز آن است .تورم بالای بیست درصد کمر مارا شکسته است ،در طی سال گذشته نرخ برابری ارز با ریال به شدت تغییر کرده و قدرت خرید مارا نصف کرده است.
سال گذشته همچون سالهای گذشته فعالین کارگری و کارگران آگاه تحت فشار بوده و زندان خانه دوم آنان گردیده است .هرگونه اعتراض کارگران به شدید ترین وجه سرکوب شده است.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر اخبار بدی را نیز میشنویم رضا شهابی یکی از فعالین خوش نام کارگری به شش سال زندان محکوم شده است فقط به جرم دفاع از حقوق همکاان خود بایستی بهترین سال های عمر خود را در زندان سپری کند.
سایه بیکار سازی حتی مارا نیز که شالوده اقتصاد ایران که وابستگی شدید به نفت دارد را می سازیم تحدید میکند.
هم رزمان عزیز بیایید مبارزه ای متحدانه را برای گرفتن حقوق اولیه انسانی که همانا کار و دستمزد متناصب با یک زندگی انسانی است به پیش ببریم. تنها با اتحاد بین همه کارگران ایران و جهان است که می توانیم حقوق اولیه خود را بدست آوریم. مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر را امسال هرچه باشکوه تر در سراسر ایران برگذار کنیم

پیش به سوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری

جمعی از کارگران عسلویه، کنگان و کارگران پروژه ای نفت و گاز

٢٨ فروردین ٩١