افق روشن
www.ofros.com

بیانیۀ جمعی از زنان آزادیخواه به مناسبت ١ مه ٢٠١١


جمعی از زنان آزادیخواه                                                                               یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠

«جهان ما نیازمند تغییر است.»

روز جهانی کارگر روز اعلام همبستگی طبقاتی کارگران جهان بر علیه نظامی است که با کمترین تأمل در آن می‌توان ناکارآمدی و ناتوانی آن را در فراهم نمودن شرایط زیست انسانی و برآورده نمودن حقوق اولیه انسانها و یک رفاه نسبی برای جامعه بشریت مشاهده نمود.
با در نظر گرفتن این واقعیت که زنان نیمی از بدنه‌ی هر جامعه را تشکیل می‌دهند، حضور مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، در واقع بازتابی از میزان رشد و توسعه‌ی آن جامعه می‌باشد. مسئله زن برای زنان کارگر، قشرهای روشنفکر، خرده بورژوا و سرمایه‌داری بنابنه ماهیت و پایگاه طبقاتی‌شان ویژگی‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. با توجه به اینکه جامعه ایران دارای بافت طبقاتی است و اکثریت زنان نیز متعلق به طبقه کارگر می‌باشند و خواست و مطالباتشان، در واقع همان خواست و مطالبات طبقه کارگر است. ما جمعی از زنان برابری طلب و آزادیخواه شهر سنندج ضمن تبریک اول ماه مه روز جهانی کارگر و اعتصاب موفقیت آمیز کارگران پتروشیمی به تمامی طبقه کارگر ایران و جهان مطالبات خود را اینگونه اعلام می‌داریم:
١- با توجه به تعیین دستمزد ٠٠٠/٣٣٠ تومان، حذف یارانه‌ها و تورم روزافزون که فشار مضاعف آن بر اقشار کم درآمد و خانواده‌های کارگری می‌باشد ما خواهان پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط انسانی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تأمین بیمه همگانی می‌باشیم.‌
٢- اشتغال زنان در شرایط کاری نامناسب که زمینه را برای استثمار و تعرض به آنان فراهم می‌کند نتیجه‌ی نابرابری طبقاتی است لذا ما خواهان تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای زنان و تمام اقشار جامعه هستیم.
٣- خواهان ایجاد فرصت شغلی برابر یا بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی برای تمامی افراد آماده به کار بالای ١٨ سال بدون هرگونه تبعیض جنسی، قومی، مذهبی و نژادی هستیم.
۴- خواهان لغو هرگونه تبعیض جنسی در محیط کار و برخورداری ازحقوق مساوی درازای کار مساوی برای زنان و مردان هستیم.
۵- ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک در محیط کار حق مسلم و انسانی زنان کارگر و شاغل می‌باشد.
٦- زنان خانه دار که به هر دلیل در خارج از خانه توان کار کردن ندارند باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی اعم از بیمه درمان بیکاری و بازنشستگی و غیره قرار بگیرند.
٧- طبق اصل سی‌ام در قانون اساسی خواهان دسترسی رایگان تمامی احاد جامعه به خدمات و امکانات آموزشی و بهداشتی در جهت سلامت و پرورش خانواده و اجتماع هستیم.
٨- خواهان لغو هرگونه فعالیت راکتورهای اتمی و فرستنده امواج پارازیت که بیشترین تأثیر سؤ را بر کودکان زنان باردار و جنین آنان دارد می‌باشیم.
٩- خواهان اقدام فوری و مناسب دولتهای منطقه در جلوگیری و پاکسازی هوای آلوده ناشی از گرد و غبار هستیم.
١٠- زنان و کودکان قربانیان اصلی جنگ و خشونت در جهان می‌باشند ما خواستار برقراری صلح جهانی هستیم.
١١- کار کودکان نوعی استثمار و بی‌عدالتی محسوب می‌شود، باید به کارگیری کودکان ممنوع و غیرقانونی اعلام گردد.
١٢- ازدواج موقت و تعدد زوجات بی‌حرمتی به زنان است که باید لغو گردد.
١٣- خواهان لغو هرگونه حکم اعدام و همچنین آزادی فوری و بی‌قید و شرط فعالین کارگری، زنان، معلمین و فعالین حقوق بشر هستیم.
١۴- خواهان به رسمیت شناختن ٨ مارس (روز جهانی زن) ٢۵ نوامبر (روز جهانی نفی خشونت علیه زنان) و ٦ فوریه (روز کارزار جهانی علیه ناقص سازی زنان) و اعلام روز جهانی کارگر به عنوان تعطیل رسمی در ایران هستیم.
١۵- خواهان آزادی ایجاد تشکل، اعتصاب، برگزاری مراسم مستقل برای زنان، کارگران، اصناف و سایر قشرهای جامعه هستیم.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی طبقاتی

جمعی از زنان آزادیخواه و برابری طلب سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری