افق روشن
www.ofros.com

در گرامیداشت روز جهانی کارگر


جمعی از زنان                                                                                                                       سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲ مه ۲۰۲٣

در آستانەی گرامیداشت یکی از بزرگترین برآمدهای تاریخ معاصر که همانا یک می روز جهانی کارگر است، در ایران جنبشی عظیم و انسانی که امروز سرلوحەی مبارزین در چهار گوشەی جهان شده و بیش از هر زمان دیگر بر این مهم صحه میگذارد که " آزادی و رهایی کل جامعە را با میزان احقاق حقوق و آزادی زنان اندازه میگیرند"، ما جمعی از زنان معلم، کارگر فصلی، شاغل و خانەدار برابری طلب و آزادیخواه شهرهای مهاباد، نقدە، پیرانشهر، سقز و بوکان همراە و همصدا با دیگر همرزمانمان فریاد برمی آوریم که این جنبش را سر باز ایستادن نیست. جنبشی که "زن، زندگی، آزادی" اسم رمز آن است و زنان پرچمداران این حرکت بزرگ تاریخی هستند.
ما ضمن برآوردن فریاد آزادیخواهی و برابری طلبی، حمایت خود را از منشور حداقلی ٢٠ تشکل اعلام میکنیم. چرا که این منشور انعکاس خواست و مطالبه میلیونها انسان در این جامعه، از جمله زنان، است.
امروز پیروزی ما در گرو اتحاد کارگران، زنان، دانشجویان و همەی انسانهایی است که قلبشان برای برابری و رهایی از تبعیض و ناعدالتی می تپد.

جمعی از زنان معلم، کارگران فصلی زن،

زنان شاغل و خانەدار شهرهای مهاباد، نقدە، پیرانشهر، سقز و بوکان

زندە باد 1 می

زندە باد آزادی و برابری