افق روشن
www.ofros.com

گرامیداشت روز جهانی کارگر توسط فعالین حقوق زنان در سنندج


جمعی از زنان مبارز و آزادی‌خواه                                                                                                    شنبه ١٦ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ٦ مه ۲۰۲٣

جمعی از زنان مبارز و آزادی‌خواه با پخش اطلاعیه و طراحی پلاکارد و دیدار با کارگران به استقبال روز جهانی کارگر رفتند.
همزمان با روز جهانی کارگر گروهی از فعالان برابری جنسیتی در سنندج در دفاع از مطالبات کارگران تجمع کردند و با صدور یک قطعنامه ۲۰ ماده‌ای خواهان اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران، دانشجویان، معلمان و تمامی برابری خواهان شدند. این گروه از فعالان زنان در سنندج که خود را بخشی از جنبش طبقه کارگر ایران دانستند، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را عامل و منشاء فقر، گرسنگی، بیکاری، ناامنی اقتصادی و کلیه مسائلی که آرمان‌های انسانی را نادیده می‌گیرند، برشمردند و گفتند «خواهان مجازات آمران و عاملان قتل» صدها تن از معترضان در خیزش ژن، ژیان، ئازادی هستند.
در قطعنامه پایانی این مراسم بر مسائل زیر به عنوان مطالبه «زنان مترقی و برابری خواه» تاکید شده است:
افزایش حداقل دستمزد به ۲۵ میلیون تا ۳۵ میلیون تومان،
لغو مصوبه شورای عالی کار،
جرم‌انگاری پرداخت نکردن دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان،
ممنوعیت اخراج کارگران از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی،
پرداخت بیمه بیکاری به تمامی بیکاران،
پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان به ازای کار برابر،
پایان دادن به استثمار و تبعیض و رفتار غیرانسانی علیه کارگران مهاجران،
آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان قیام ژینا،
توقف سرکوب در محیط‌های کارگری و پیگرد قضایی فعالان کارگری،
به رسمیت شناختن حق تشکل مستقل کارگران،
لغو کار کودکان،
افزایش فوری حقوق بازنشستگان بر اساس هزینه‌ زندگی،
اعلام تعطیل رسمی در روز جهانی کارگر و روز جهانی زن،
لغو مراسم و مناسبت دولتی هفته کارگر به عنوان یک مراسم ضد کارگر،
پایان دادن به جرم‌انگاری پوشش اختیاری و توقف مداخله دولت در حق پوشش،
برابری زن و مرد و لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز،
حمایت از اعتصاب کارگران پیمانی نفت، گاز و پتروشیمی و
محکومیت حمله سازمان‌یافته تروریستی به مدارس.
این گروه از زنان در پایان تاکید کردند برابری، منزلت، معیشت، رفاه و شادی حق «ستمدیدگان آپارتاید جنسیتی» است و به عنوان بخشی از طبقه کارگر برای تحقق برابری، آزادی و اداره شورایی و تمامی حقوق سلب شده از ستمدیدگان به مبارزه ادامه خواهند داد. آنها همچنین از همه «هم‌طبقه‌ای»های خود خواستند با اتحاد و همبستگی برای تحقق مفاد این قطعنامه کوشش کنند.

جمعی از زنان مبارز و آزادی‌خواه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری