افق روشن
www.ofros.com

بیانیه به مناسبت روز جهانی كارگر سال ٩١


جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان                                                                سه شنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٩١

روز جهانی كارگر، روز همبستگی بین‌المللی كارگران جهان و روز مشترک اعلام مطالبات و مواضع آنهاست.
در سراسر جهان، به دلیل وجود مناسبات استثمارگرانه، كارگران كه اكثریت افراد جامعه ی بشری را تشكیل میدهند، برای زنده ماندن چاره ای جز فروش نیروی كارشان ندارند، صاحب ابزار تولید نیستند و تمامی ثروت های موجود در جهان حاصل دسترنج آنهاست ، در شرایطی نابرابر و غیر انسانی زندگی خود را میگذرانند. شرایط دشوار زندگی برای كارگران و خانواده های آنان كه نتیجه‌ی مناسبات سود محور سرمایه داری است، روز به روز بدتر و بدتر میشود.
هر روزه كودكان بیشتری برای استحصال سود بیشتر به چرخه ی كار پرتاپ میشوند و حق حیات، كودكی ، بازی، آموزش و تمام حقوق پایه ای یك زندگی كودكانه و انسانی از آنان سلب میشود. كودكان قربانیان مستقیم جنگ ها، گرانی، سطح پایین دستمزد كارگران و اوضاعی هستند كه به واسطه ی این شرایط اقتصادی- سیاسی- اجتماعی و سلطه ی نظام طبقاتی به وجود می‌آید.
فعالین جنبش لغو كار كودك، همراه و در كنار دیگر جنبش های اجتماعی، لازم است با اتحاد و همبستگی برای تغییر این شرایط، مبارزات خود را هر چه بیشتر و بیشتر متمركز و تقویت كنند.
فعالانی كه در عرصه ی مبارزه ی طبقاتی و در بطن جنبش اجتماعی طبقه ی كارگر در جنبش های اجتماعی مختلف اما كاملا مرتبط، از جمله جنبش لغو كار كودك، جنبش كارگری، جنبش زنان و ... پا در راه مبارزه گذاشته اند، باید بیش از پیش برای آگاه سازی جامعه و سازماندهی نیروی اجتماعی بكوشند.
در این راه هرگونه بهبود خواهی با ابزار مبارزاتی‌ای همچون سازمانیابی و آگاهی و از طریق تحمیل درجات هرچه بیشتر بهبود و مطالبات جاری و روزمره به نفع كارگران و كودكان كار، از جمله وظایف اصلی این جنبش هاست؛ اما تنها وظیفه ی آنها نیست. این مبارزات باید كمكی باشد برای تقویت درجات بالاتری از سازمانیابی برای رسیدن به شرایطی كه در آن هیچ انسانی توسط انسان دیگر استثمار نشود و دنیایی بنا كند كه در آن هیچ كودكی مجبور نباشد كار كند.
جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان، به عنوان یكی از تشكل‌های جنبش لغو كار كودك، ضمن تبریك روز جهانی كارگر به عنوان روزی كه برای همه ی ما تاكید مجددی است بر اصولی كه در بالا از آن نام بردیم، خواهان تحرك هر چه بیشتر فعالین این عرصه و اتحاد و همكاری و همدلی بیشتر میان جنبش های اجتماعی دیگر است. ما به مناسبت روز جهانی كارگر كه روز مشترك اعلام خواسته‌ها و مطالبات تمام فعالان و تشكل های فعال در عرصه‌ی های مبارزه‌ی طبقاتی است، بر موارد زیر به عنوان مهمترین و عاجل‌ترین خواسته‌های خود تاكید داریم:
١- كار كودكان، یعنی تمامی افراد زیر ١٨ سال باید ممنوع شمرده شود و با هرگونه بهره كشی از كودكان به مثابه جرم، برخورد گردد.
٢- تمامی كودكان، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت و مذهب باید از حق امکانات رفاهی برای بازی و شادی، تحصیل رایگان، بهداشت رایگان و بیمه ی درمانی برخوردار شوند.
٣- كودكان مهاجر، حق برخورداری از تابعیت كشوری كه در آن به دنیا آمده و یا به واسطه‌ی هر گونه از مهاجرت والدین در آن زندگی میكنند را دارند.
۴- كودكان مهاجر و از جمله کودکان افغانی باید از تمامی امكانات آموزشی، رفاهی موجود در جامعه ی ایران بدون هیچ عذر و بهانه ای برخوردار شوند.
۵- هرگونه آزار و اذیت جنسی و بهره كشی از كودكان در مواردی چون قاچاق، تن فروشی و ... باید در شمار جرم های قابل تعقیب قلمداد شود و از كودكانی كه دچار این اوضاع شده اند حمایت های قاطع و رایگان به عمل آید.
٦- تحمیل دستمزد های یك چندم زیر خط فقر به كارگران، گرانی، موج اخراج و بیكارسازی كارگران، عدم آزادی كارگران در ایجاد تشكل های مستقل خود، حضور و سیطره‌ی شركت های پیمانكاری و قراردادهای موقت و سفید امضا، تحریم اقتصادی و هر گونه جنگ افروزی -چه توسط سرمایه‌داری داخلی و چه خارجی-، همه و همه باعث افزایش و بازتولید فزاینده فقر و فلاكت برای كارگران و افزایش كار كودك میشود و از سوی ما محكوم است.
٧- استثمار مضاعف زنان و نابرابری های اقتصادی - اجتماعی كه در مورد آنها روا داشته میشود، ضمن اینكه ظلمی آشكار بر زنان جامعه است، باعث نابودی زندگی و حق حیات كودكان بسیار و موجب افزایش كودكان كار میشود و از نظر ما محكوم است.
٨- ما ضمن اینكه خود را هم‌پیمان و متحد با دیگر جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان، جنبش كارگری و ... میدانیم هرگونه اقدام علیه فعالین و تشكل های این جنبش ها را محكوم نموده و خواستار آزادی فعالین دربند این جنبش‌ها هستیم.
٩- حق انجمن، تشكل، فعالیت آزادانه، آزادی بیان و اندیشه، از بدیهی‌ترین حقوق ماست. ما خواهان آزادی و یا توقف تعقیب قضایی در مورد فعالینی همچون بهنام ابراهیم زاده، آیت نیافر، سعید جلالی فر، نادر احسنی، معین غمین ، ... و كلیه فعالینی هستیم كه در راستای استیفای حقوق كودكان تلاش كرده و میكنند.
١٠- ما ضمن ردهرگونه فعالیت خیریه ای در اشکال سنتی و مدرن و هرگونه باوری که به هر شکلی کار کودک را توجیه میکند، نقش آشتی طلبانه و ضد کارگری و ضد کودک نهادهای رنگارنگ جهانی و داخلی که به نام طبقه‌ی کارگر و یا به نام حقوق کودکان نقشی جز به هرز بردن نیروی اجتماعی و طبقاتی و انرژی های فعالین ندارند ‌را نقشی در راستای کمک به نظام سرمایه داری می دانیم و از تمامی فعالین عرصه ی لغو کار کودک و جنبش کارگری می خواهیم با ایجاد و تقویت نهادها، تشکل ها و اقدامات مستقل خود در راستای مبارزه ای ریشه ای (رادیکال) برای محو پدیده کار کودک و دستیابی به مطالبات اساسی کارگران اقدام نمایند.
١١- ما ضمن حمایت قاطع از مبارزات كارگران در ایران و جهان، از مبارزات كارگران علیه نظام های سرمایه داری در امریكا و اروپا و دیگر كشور‌ها و به ویژه از مبارزاتی چون " اشغال وال استریت" ، "جنبش ٩٩% " و سایر اعتراضات و اعتصابات كارگران در دیگر كشورها علیه نظام های سرمایه داری حمایت میكنیم.

جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان

اول ماه مه سال ٢٠١٢ میلادی - ١٢ اردیبهشت سال ١٣٩١