افق روشن
www.ofros.com

خود را براى دفاع از کارگر و معلم

اعتصابى پيش از شروع اعتصاب غذاى آنها آماده کنيم


جمع قدم اول                                                                                              چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳ آوریل ۲۰۱٦